Transfer bogactwa - czyli co łączy sztukę współczesną i inwestycje?

Sztuka - poradnik inwestora

Transfer bogactwa - czyli co łączy sztukę współczesną i inwestycje?

Julia Niżnik

 

Wprowadzenie do tematu inwestycji alternatywnych.

 

Liczne kryzysy gospodarcze oraz nieustanne zawirowania na międzynarodowych rynkach finansowych, spowodowały historycznie rozpoczęcie poszukiwań nowych form pomnażania posiadanego przez inwestorów kapitału. Formy te miały być aktywami nieskorelowanymi z tradycyjnym rynkiem finansowym. W taki sposób powstał nowy rodzaj inwestycji na rynku – inwestycje alternatywne, do których zalicza się dzieła sztuki.

 

Czym są inwestycje alternatywne i jakie są ich rodzaje?

 

Zadając pytanie specjalistom z dziedziny ekonomii: czym są inwestycje alternatywne, z pewnością usłyszymy wielokrotnie powtarzaną przez nich frazę: "to zależy…". 
Od czego zatem zależy? – od klasyfikacji inwestycji tradycyjnych. 
Dlaczego? W najprostszym ujęciu inwestycje alternatywne są inwestycjami w aktywa, których nie zalicza się do klasycznych form instrumentów finansowych. Z tego powodu zdefiniowanie inwestycji alternatywnych wymaga określenia składu tradycyjnych aktywów inwestycyjnych. W literaturze ekonomicznej najczęściej zalicza się do nich: instrumenty rynku pieniężnego, akcje, obligacje, fundusze, waluty. W skład inwestycji alternatywnych wchodzą natomiast: instrumenty pochodne, nieruchomości, surowce oraz inwestycje emocjonalne, takie jak dzieła sztuki, kruszce, biżuteria, trunki oraz pozostałe dobra luksusowe. Inwestycje emocjonalne, określane są również jako passion investment (z ang. inwestycje hobbistyczne), a ich istotą jest połączenie potencjalnych zysków rynkowych z zainteresowaniami, pasjami właściciela, jak i poczuciem satysfakcji oraz przyjemności z tytułu posiadanego dobra, w większości przypadków dobra luksusowego. 
 

Czym inwestycje alternatywne różnią się od inwestycji tradycyjnych?

 

Inwestycje alternatywne są formami bardziej odpornymi na ryzyko inflacji, jak i fluktuacje na rynku finansowym. Aktywa te charakteryzują się stosunkowo niższym współczynnikiem korelacji z rynkiem klasycznych instrumentów finansowych. Z tego powodu, inwestycje alternatywne, do których zaliczane są dzieła sztuki, pozwalają osiągać zyski nawet w czasie dekoniunktury gospodarczej. Ceny na rynku sztuki rosną, podczas gdy na rynku akcji notowane są wyraźne spadki. Ponadto, jak wykazały badania rynku, posiadanie aktywów alternatywnych w portfelu inwestycyjnym, jest dobrym sposobem na jego dywersyfikacje oraz redukcje ryzyka zaalokowanego kapitału. W porównaniu do inwestycji tradycyjnych, rynek aktywów alternatywnych zakłada dłuższą perspektywę czasową (min. 5 lat).


Ponadto inwestycje w dobra alternatywne dotyczą zazwyczaj unikatowych przedmiotów, które w żargonie ekonomicznym określane są dobrami heterogenicznymi. Nawet dwa obrazy tego samego artysty są nieidealnymi substytutami. Z tą unikatowością wiąże się fakt, że właściciele takich dóbr, jak na przykład dzieł sztuki, mogą być nazwani monopolistami na rynku, ponieważ są dysponentem niepowtarzalnego dobra. Niepowtarzalność ta implikuje niemożność jego doskonałej reprodukcji, ponieważ wartość oryginału nie może zostać ani przeniesiona, ani przypisana, nawet w przypadku doskonałej reprodukcji dzieła sztuki. To implikuje, że transakcja kupna – sprzedaży ma indywidualny charakter, w przeciwieństwie do tradycyjnego rynku finansowego, gdzie poszczególna akcja posiadana lub sprzedawana jest przez wiele podmiotów. 
 

Co zatem łączy sztukę współczesną i inwestycje?

 

Transfer bogactwa – emocjonalnego i kapitałowego. 

 

Bibliografia:
Borowski, K. (2013). Sztuka inwestowania w sztukę. Difin SA.
Lucińska, A. (2021). Obrazy na rynku finansowym. Analiza efektywności inwestowania. Difin.
Skate's Focus (2013), Poland ‘s art market – The Rising star of Central Europe.

 

 

 

Treści publikacji służą wyłącznie do celów informacyjnych i edukacyjnych. Przed każdą inwestycją należy samodzielnie ocenić zalety i ryzyko związane z planowaną transakcją. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji należy rozważyć (na przykład z pomocą doradcy finansowego), czy rozważane transakcje są odpowiednie w świetle szczególnych potrzeb zainteresowanego i jego sytuacji finansowej, adekwatności inwestowania w jakiekolwiek aktywa lub stosowania jakichkolwiek strategii inwestycyjnych. 
Przedstawione informacje opierają się na obecnej wiedzy autorów w chwili opublikowania i mogą stracić aktualność. Nie stanowią także zapewnienia, że rynek sztuki w przyszłości utrzyma dotychczasowe trendy. Obrót dziełami sztuki obarczony jest zawsze szeregiem ryzyk, które należy indywidualnie rozważyć przed podjęciem decyzji o dokonaniu transakcji. Żadne informacje zawarte w publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej ani żadnej opinii w odniesieniu do stosowności jakichkolwiek zabezpieczeń, a opinie wyrażone na tej stronie nie powinny być traktowane jako porady dotyczące kupna, sprzedaży lub posiadania jakichkolwiek zabezpieczeń. DESA Unicum ani autor publikacji nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z tytułu podjętych przez odbiorców opublikowanych treści decyzji, które zawsze pozostają indywidualnym wyborem strony ewentualnych transakcji. 
Inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem straty, a zainteresowany transakcjami na rynku sztuki powinien zasięgnąć profesjonalnej porady finansowej lub prawnej.