Słownik Pojęć

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
art consulting

usługa oferująca profesjonalne doradztwo w zakresie zakupu dzieł sztuki (nie tylko tych oferowanych przez DESA Unicum). Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które nie są pewne tego co warto kupić, lub jaką dany przedmiot ma wartość. Doradca pomaga wyfbrać z bogatej oferty aukcyjnej, galeryjnej i antykwarycznej obiekt, który spełni oczekiwania estetyczne i inwestycyjne klienta.

aukcja

publiczna sprzedaż obiektów w formie zorganizowanej, w której nabywcą zostaje ta osoba, która zaoferuje najwyższą cenę. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki lub obiekty kolekcjonerskie, które można wcześniej oglądać na wystawie przedaukcyjnej. Aukcję prowadzi aukcjoner, który odpowiada za przestrzeganie ustalonego regulaminu sprzedaży. Aukcja jest prowadzona w języku polskim, jednak na specjalne życzenie uczestnika aukcji niektóre spośród licytacji mogą być równolegle prowadzone w językach angielskim i niemieckim. Aby uczestniczyć w aukcji nie trzeba wnosić wadium. DESA Unicum organizuje największą w Polsce liczbę aukcji – ponad 200. Wśród nich, m.in. sztuki dawnej, sztuki współczesnej, młodej sztuki oraz tematyczne (np. prac na papierze, designu, fotografii, plansz i ilustracji komiksowych, biżuterii, grafiki artystycznej, rzeźby). Prowadzi również aukcje charytatywne, aukcje kolekcji oraz licytacje na zlecenie prywatnych podmiotów. W sezonie (luty-czerwiec, wrzesień-grudzień) aukcje odbywają się dwa razy w tygodniu w siedzibie DESA Unicum przy ul. Pięknej 1a.

aukcja online

w każdej aukcji można wziąć udział również za pośrednictwem Internetu. Licytować na żywo on-line można przy użyciu platformy licytacyjnej DESA Unicum https://bid.desa.pl oraz portalu www.invaluable.com. Na portalach tych można także bez rejestrowania się obserwować na żywo przebieg aukcji.

aukcjoner

osoba prowadząca aukcję. Rozpoczyna licytację podając cenę wywoławczą i decyduje o wysokości kolejnych postąpień. Po złożeniu pierwszej oferty kolejne osoby mogą oferować wyższe stawki. Aukcjoner wskazuje licytujących, ogłasza zakończenie licytacji oraz wskazuje zwycięzcę. Uderzenie przez niego młotkiem oraz ogłoszenie “sprzedane” oznacza zakończenie licytacji obiektu. Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów oraz do ich wycofania z licytacji bez podania przyczyn. Opisy zawarte w katalogu aukcji mogą być uzupełnione lub zmienione przez aukcjonera lub osobę przez niego wskazaną przed rozpoczęciem licytacji.

bid.desa.pl

jest to platforma licytacyjna DESA Unicum dzięki której można wziąć udział w aukcji za pośrednictwem Internetu. Klienci mogą licytować w czasie rzeczywistym on-line obiekty wystawiane na aukcji przy użyciu swoich komputerów. Po zarejestrowaniu się na portalu aukcyjnym, należy poczekać na kontakt z naszym pracownikiem, który po weryfikacji danych, akceptuje klienta do udziału w aukcji. Aby wziąć udział w aukcji za pomocą bid.desa.pl należy zarejstrować się nie później niż 12 godzin przed rozpoczęciem licytacji.

cena gwarancyjna

jest to najniższa kwota, za którą można sprzedać obiekt bez dodatkowej zgody sprzedającego. Cena gwarancyjna zawarta jest pomiędzy ceną wywoławczą a dolną granicą estymacji. Jej wysokość jest informacją poufną. Poszczególne obiekty mogą, jednak nie muszą posiadać ceny gwarancyjnej. Jeżeli w drodze licytacji cena gwarancyjna nie zostanie osiągnięta, zakończenie licytacji skutkuje zawarciem transakcji warunkowej. Fakt ten zostaje ogłoszony przez aukcjonera po uderzeniu młotkiem.

cena młotkowa

ostatecznie wylicytowana kwota za obiekt na aukcji. Nazywana zwyczajowo ceną spod młotka ze względu na symboliczne uderzenie młotka, którym aukcjoner zaznacza sprzedaż i zakończenie licytacji danego obiektu. Cena młotkowa nie uwzględnia opłaty aukcyjnego, dlatego nie jest kwotą rzeczywistą.

cena nabycia

nazywana również ceną rzeczywistą. Jest to cena końcowa jaką nabywca jest zobowiązany zapłacić za obiekt. Składa się na nią wylicytowana kwota, opłata aukcyjna oraz opłaty dodatkowe wynikające z oznaczeń katalogowych obiektu.

cena wywoławcza

to inaczej pierwsze postąpienie. Jest to cena od której aukcjoner rozpoczyna licytację. Obiekty licytowane są w górę, tzn. licytacja może zakończyć się na kwocie wyższej niż cena wywoławcza lub równej tej kwocie. O wysokości ceny wywoławczej decyduje aukcjoner tuż przed aukcją w zależności od zainteresowania danym obiektem.

droit de suite

prawo twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Do obiektów objętych tym prawem doliczana jest opłata na podstawie stawek zawartych w regulaminie sprzedaży aukcyjnej DESA Unicum. Obiekty, które objęte są opłatą z tego tytułu, są oznaczone w katalogu symbolem „koniczynki”.

ekspert

osoba posiadający wieloletnie doświadczenie w wycenie i potwierdzaniu autentyczności dzieł sztuki, specjalista w określonych dziedzinach sztuki.

estymacja

zwana także ceną estymacyjną. Jest to szacunkowa wartość jaką obiekt może osiągnąć na aukcji. Estymację określają specjaliści domu aukcyjnego na podstawie stanu obiektu, jego unikalności, jakości, proweniencji, a także ostatnich cen jakie podobne dzieła osiągnęły na rynku sztuki. Zazwyczaj estymacje pojawiają się przy każdym z obiektów w katalogu aukcyjnym. Licytacja zakończona w przedziale estymacji lub powyżej górnej granicy estymacji jest transakcją ostateczną. Estymacje nie uwzględniają opłaty aukcyjnej ani żadnych opłat dodatkowych.

estymacje w walutach zagranicznych

transakcje aukcyjne zawierane są w polskich złotych, jednakże estymacje w katalogu aukcyjnym mogą być podawane w euro, funtach brytyjskich lub dolarach amerykańskich. Odzwierciedlają one w przybliżeniu cenę przy obecnym kursie waluty dla klientów zagranicznych. Kurs walut w dniu aukcji może się różnić od tego w dniu druku katalogu, informacja ta ma więc charakter orientacyjny.

formularz rejestracji

dokument przygotowany przez DESA Unicum, którego wypełnienie wymagane jest od osób, które chcą wziąć udział w licytacji.

katalog

uporządkowany spis obiektów wystawionych na licytację w ramach konkretnej aukcji. Katalog zawiera ich dokładne zdjęcia oraz przedstawia ich podstawowe dane tj. nazwisko artysty, tytuł, czas powstania, proweniencje, główne wystawy i publikacje, na których się pojawiły. Dodatkowo obiekty opatrzone są dokładnymi opisami. Katalog dostępny jest w formie drukowanej i formie elektronicznej. E-katalog w pliku pdf można pobrać na stronie internetowej desa.pl.

kod aukcji

unikalny numer przypisany każdej aukcji w DESA Unicum. Dzięki niemu odróżnia się od siebie poprzednie i kolejne aukcje. Kod aukcji pojawia się m.in. w każdym katalogu aukcyjnym oraz na stronie aukcji online.

licytacja

sposób sprzedaży obiektów na aukcji. Licytacja odbywa się w tempie 60-100 obiektów na godzinę. Licytacja zawsze odbywa się "w górę" poprzez postąpienie.

licytacja osobista

bezpośredni, aktywny udział w aukcji odbywającej się w domu aukcyjnym DESA Unicum. Warunkiem osobistego uczestnictwa w licytacji jest wypełnienie formularza rejestracyjnego i odebranie tabliczki z numerem. Po zakończeniu aukcji należy zwrócić tabliczkę z numerem w punkcie rejestracji, a w przypadku zakupu należy odebrać potwierdzenie zawartych transakcji.

licytacja telefoniczna

licytacji przez telefon za pośrednictwem jednego z pracowników DESA Unicum. Pracownik łączy się z klientem przed rozpoczęciem licytacji danego obiektu i licytuje w imieniu klienta obiekt do wskazanej kwoty. Usługa ta jest darmowa i poufna. Zlecenie jej należy dokonać za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej, w siedzibie naszego domu aukcyjnego lub w katalogu aukcji minimum 24 godziny przed aukcją. Osoba, która zgłasza chęć uczestnictwa w licytacji telefonicznej jest zobowiązana do wskazania numerów obiektów, które zamierza licytować oraz numeru telefonu, pod który pracownik DESA Unicum zadzwoni do niej w czasie aukcji.

licytacja w imieniu klienta

licytowanie wskazanego przez klienta obiektu do określonej ceny przez pracownika DESA Unicum. Za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej, w siedzibie naszego domu aukcyjnego lub w katalogu aukcji klient podaje maksymalną kwotę jaką chce zapłacić za dany obiekt. Nasi pracownicy dołożą wszelkich starań, aby klient zakupił wybrany obiekt w możliwie jak najniższej cenie, nie niższej jednak niż cena gwarancyjna. Jeśli limit jest niższy niż cena gwarancyjna wówczas dochodzi do transakcji warunkowej. W przypadku dwóch lub większej ilości zleceń z takim samym limitem decyduje kolejność zgłoszeń. Opisana usługa jest darmowa i poufna.

licytujący

osoba lub podmiot biorący aktywny udział w aukcji. Osoba licytująca może być obecna na sali aukcyjnej, ale także może licytować przez telefon lub online. Licytujący, który zaoferował najwyższą kwotę zaakceptowaną przez aukcjonera jest zwycięzcą licytacji. Podczas aukcji, licytujący bierze osobistą odpowiedzialność zapłaty wylicytowanych obiektów.

lizak

tabliczka z numerem licytacyjnym przypisana konkretnemu licytującemu, którą należy odebrać w punkcie rejestracji przed rozpoczęciem aukcji. Osoba biorąca udział w aukcji posługuje się nią aby licytować, a aukcjoner wyczytuje numer tabliczki przy każdym zasygnalizowaniu podbicia ceny oraz w momencie wygrania licytacji przez daną osobę.

młotek

przedmiot używany przez aukcjonera w trakcie aukcji. Uderzenie młotkiem przez aukcjonera oznacza akceptację najwyższej oferty za obiekt oraz zawarcie umowy sprzedaży między DESA Unicum a kupującym.

numer obiektu

indywidualny numer dla każdego obiektu aukcyjnego w DESA Unicum.

obiekt

przedmiot wystawiony (przez komitenta) na aukcję w DESA Unicum. Może być nim dzieło sztuki lub przedmiot o charakterze kolekcjonerskim.

obiekt wycofany

termin odnoszący się do obiektu, który z powodu braku ofert lub nieosiągnięcia ceny minimalnej pozostaje niesprzedany i wycofany. Pozostaje we własności komitenta. Aukcjoner ma także prawo do wycofania obiektu z licytacji bez podania przyczyn.

obiekty katalogowe

obiekty prezentowane w katalogu aukcyjnym. Opatrzone ilustracjami wraz z fachową wyceną oraz rzetelnym opisem wykonywanym w najlepszej wierze z wykorzystaniem doświadczenia i fachowej wiedzy naszych pracowników oraz współpracujących z nami ekspertów. Opisy zawarte w katalogu aukcji mogą być uzupełnione lub zmienione przez aukcjonera lub osobę przez niego wskazaną przed rozpoczęciem licytacji.

oferta

formalna propozycja kupna obiektu złożona przez licytującego w trakcie trwania aukcji. Oferta nabycia obiektu jest wiążąca po zaakceptowaniu jej przez aukcjonera.

oferta galeryjna

obiekty i dzieła wystawione na sprzedaż poza aukcjami, możliwe do zakupienia w naszej galerii w siedzibie DESA Unicum oraz za pośrednictwem naszej strony internetowej.

opłata aukcyjna

jest to stały procent, który pokrywa wszystkie usługi pośredniczącego w sprzedaży domu aukcyjnego DESA Unicum. Kwota ta doliczana jest do ceny wylicytowanej, stanowi część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%. Opłata aukcyjna obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej, w przypadku kiedy obiekt nie został sprzedany w ramach aukcji.

opłata komitencka

opłata pobierana przez DESA Unicum od komitenta za sprzedany obiekt.

ostrzeżenie

określenie używane w aplikacji DESA Unicum podczas licytowania obiektu. Sygnalizuje ono pierwsze potwierdzenie ceny przez aukcjonera i zbliżanie się ku końcowi licytacji. Ostrzeżenie daje sprawiedliwe szanse wygrania licytacji wszystkim zainteresowanym licytującym podkreślając ostatnią możliwość na zwiększenie oferty.

pass

termin sygnalizujący niesprzedanie obiektu na aukcji. Pass zostaje odczytany przez aukcjonera w momencie kiedy licytacja danego obiektu nie osiągnęła poziomu ceny gwarancyjnej i nie dochodzi do zwarcia transakcji w ramach aukcji.

postąpienia

są to kwoty o jakie zmienia się cena obiektu podczas licytacji. Aukcjoner kolejne postąpienia podaje według tabeli postąpień. W zależności od przebiegu aukcji może on wedle własnego uznania zdecydować o innej wysokości postąpienia.

prawo pierwokupu

prawo muzeów rejestrowanych do zakupu zabytków w pierwszej kolejności, bezpośrednio na aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną o opłatę aukcyjną.

proweniencja

informacja o pochodzeniu obiektu lub jego wcześniejszych właścicielach. Dokumentacja ta pomaga w potwierdzeniu autorstwa dzieła oraz określeniu jego wartości.

specjalista

osoba posiadająca gruntowną wiedzę z zakresu danej dziedziny sztuki oraz odznaczająca się fachową znajomością rynku sztuki.

sprzedaż warunkowa

patrz “transakcja warunkowa”. Warunkowa umowa sprzedaży w ramach aukcji lub w ramach tzw. sprzedaży poza aukcyjnej.

stan zachowania obiektu

aktualny stan w jakim znajduje się obiekt. Podstawowe informacje o stanie zachowania obiektu zawarte są w opisach katalogowych, jednakże nie zawsze prezentują jego pełny stan. Brak takiej informacji nie jest równoznaczny z tym, że obiekt jest wolny od wad i uszkodzeń. Wskazane jest zatem, aby zainteresowani zakupem konkretnego obiektu dokonali jego dokładnych oględzin na wystawie przedaukcyjnej oraz przeprowadzili konsultacje z profesjonalnym konserwatorem, którego na wyraźną prośbę możemy rekomendować. Na specjalne życzenie klienta możemy dostarczyć szczegółowy raport stanu zachowania obiektu.

stawka aukcyjna

wiążąca cena jaką licytujący oferuje w trakcie aukcji za obiekt. Sygnalizuje ją aukcjonerowi poprzez podniesienie lizaka.

transakcja warunkowa

umowa zawarta w momencie, kiedy licytacja nie osiągnęła poziomu ceny gwarancyjnej. Transakcja warunkowa traktowana jest jako wiążąca oferta nabycia obiektu po cenie wylicytowanej. Zobowiązujemy się do negocjacji ceny z komitentem, jednak nie gwarantujemy możliwości zakupu po cenie wylicytowanej. Jeżeli w toku negocjacji klient zdecyduje się podnieść ofertę do poziomu ceny gwarancyjnej lub zaakceptujemy wylicytowaną kwotę, umowa sprzedaży dochodzi do skutku. Jeżeli negocjacje nie przyniosą pozytywnego efektu w okresie pięciu dni roboczych liczonych od dnia aukcji, obiekt uznajemy za niesprzedany. W okresie tym zastrzegamy sobie prawo do przyjmowania po aukcji ofert równych cenie gwarancyjnej na obiekty wylicytowane warunkowo. W przypadku otrzymania takiej oferty od innego oferenta informujemy o tym fakcie klienta, który wylicytował obiekt warunkowo. W takim przypadku klient ma prawo do podniesienia swojej oferty do ceny gwarancyjnej i wtedy przysługuje mu prawo pierwszeństwa nabycia obiektu. W przeciwnym wypadku transakcja warunkowa nie dochodzi do skutku, a obiekt może zostać sprzedany innemu oferentowi.

umowa komisowa/komisu

dokument określający warunki wystawienia obiektu komitenta do sprzedaży. Określa ona minimalną cenę sprzedaży, procent prowizji komisowej i należność dla właściciela. Zawarcie umowy jest konieczne, aby obiekt został zakwalifikowany na aukcję z określoną minimalną ceną sprzedaży. Jeśli cena sprzedaży w wyniku licytacji wzrośnie w stosunku to tej, która była pierwotnie na umowie, należność dla komitenta wzrasta proporcjonalnie.

uwaga sprzedaję

określenie używane w aplikacji DESA Unicum podczas licytowania obiektu. Sygnalizuje ono ostatnią szansę na zwiększenie oferty przed ostatecznym uderzeniem młotka i zakończeniem licytacji.

wartość rynkowa

termin odnoszący się do obiektywnej, utrzymującej się na rynku wartości obiektu dyktowanej rekordami aukcyjnym.

wycena

oficjalna analiza i oszacowanie wartości danego obiektu. Stanowi również podstawę do ustalenia estymacji. W DESA Unicum wycena obiektu ustalana przez Komisję jest bezpłatna jeśli dzieło zostaje wystawione na aukcji. W przypadku wycen pisemnych, świadczonych jako usługa niezależna od przekazania nam obiektu na sprzedaż, koszt ustalany jest indywidualnie.

wyniki aukcji

zebrane kwoty sprzedaży wszystkich wylicytowanych obiektów obejmujące cenę młotkową i opłatę aukcyjną. Wyniki licytacji publikowane są natychmiast po każdej aukcji na stronie internetowej desa.pl.

wystawa obiektów aukcyjnych

wystawa odbywająca się kilka dni przed aukcją umożliwiająca obejrzenie wszystkich obiektów wystawionych na daną aukcję. Wystawa jest bezpłatna i dostępna dla oglądających. W trakcie jej trwania zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania i przekażą szczegółowe informacje o poszczególnych obiektach.