Słownik Pojęć

Wszystkie
Aukcja
Nagrody
A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż

usługa oferująca profesjonalne doradztwo w zakresie zakupu dzieł sztuki (nie tylko tych oferowanych przez DESA Unicum). Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które nie są pewne tego co warto kupić, lub jaką dany przedmiot ma wartość. Doradca pomaga wybrać z bogatej oferty aukcyjnej, galeryjnej i antykwarycznej obiekt, który spełni oczekiwania estetyczne i inwestycyjne klienta.

publiczna sprzedaż obiektów w formie zorganizowanej, w której nabywcą zostaje ta osoba, która zaoferuje najwyższą cenę. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki lub obiekty kolekcjonerskie, które można wcześniej oglądać na wystawie przedaukcyjnej. Aukcję prowadzi aukcjoner, który odpowiada za przestrzeganie ustalonego regulaminu sprzedaży. Aukcja jest prowadzona w języku polskim, jednak na specjalne życzenie uczestnika aukcji niektóre spośród licytacji mogą być równolegle prowadzone w językach angielskim i niemieckim. Aby uczestniczyć w aukcji nie trzeba wnosić wadium. DESA Unicum organizuje największą w Polsce liczbę aukcji – ponad 200. Wśród nich, m.in. sztuki dawnej, sztuki współczesnej, młodej sztuki oraz tematyczne (np. prac na papierze, designu, fotografii, plansz i ilustracji komiksowych, biżuterii, grafiki artystycznej, rzeźby). Prowadzi również aukcje charytatywne, aukcje kolekcji oraz licytacje na zlecenie prywatnych podmiotów.

pionierski projekt aukcyjny realizowany przez DESA Unicum od 2008 roku. Jest to wybór prac z zakresu sztuki najnowszej, który umożliwia zapoznanie się z oryginalnym zbiorem określającym aktualne trendy. Aukcje Młodej Sztuki mają za zadanie promować artystów nowej generacji - młodych, zdolnych twórców, którzy poprzez aukcje bardzo często stawiają swoje pierwsze kroki w świecie rynku sztuki. Misją DESA Unicum jest propagowanie kolekcjonerstwa w Polsce, a tego typu aukcje stanowią dużą wartość dla upowszechniania kultury obcowania ze sztuką.

w każdej aukcji można wziąć udział również za pośrednictwem Internetu. Licytować na żywo on-line odbywa się przy użyciu platformy licytacyjnej DESA Unicum https://bid.desa.pl. Platforma umożliwia także obserwowanie przebiegu aukcji na żywo, bez konieczności rejestrowania się.

osoba prowadząca aukcję. Rozpoczyna licytację podając cenę wywoławczą i decyduje o wysokości kolejnych postąpień. Po złożeniu pierwszej oferty kolejne osoby mogą oferować wyższe stawki. Aukcjoner wskazuje licytujących, ogłasza zakończenie licytacji oraz wskazuje zwycięzcę. Uderzenie przez niego młotkiem oraz ogłoszenie “sprzedane” oznacza zakończenie licytacji obiektu. Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów oraz do ich wycofania z licytacji bez podania przyczyn. Opisy zawarte w katalogu aukcji mogą być uzupełnione lub zmienione przez aukcjonera lub osobę przez niego wskazaną przed rozpoczęciem licytacji.

jest to platforma licytacyjna DESA Unicum, dzięki której można wziąć udział w aukcji za pośrednictwem Internetu. Klienci mogą licytować w czasie rzeczywistym on-line obiekty wystawiane na aukcji. Aby wziąć udział w aukcji za pomocą bid.desa.pl należy zarejestrować się nie później niż 12 godzin przed rozpoczęciem licytacji. Po zarejestrowaniu się na portalu aukcyjnym, należy poczekać na kontakt z naszym pracownikiem, który po weryfikacji danych, akceptuje możliwość udziału klienta w aukcji.

ogólnopolski konkurs malarstwa współczesnego dla artystów. Biennale organizowane jest co dwa lata przez Galeria Bielska Jesień. Konkurs ma formułę otwartą, nie narzucając tematyki, techniki czy wieku. Nagroda skupia się wokół twórczości artysty z ostatnich dwóch lat, a laureat nagrody Grand Prix otrzymuje 30 000 zł. Do grona laureatów należą: Wilhelm Sasnal, Jakub Ciężki, Ewa Juszkiewicz, Martyna Czech czy Tomasz Kulka, który otrzymał nagrodę Grand Prix w 2021 roku. Są to artyści, których można znaleźć w naszej ofercie cyklicznych aukcji Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie po 1989.

jest to najniższa kwota, za którą można sprzedać obiekt bez dodatkowej zgody sprzedającego. Cena gwarancyjna zawarta jest pomiędzy ceną wywoławczą a dolną granicą estymacji. Jej wysokość jest informacją poufną. Poszczególne obiekty mogą, ale nie muszą posiadać ceny gwarancyjnej. Jeżeli w drodze licytacji cena gwarancyjna nie zostanie osiągnięta, zakończenie licytacji skutkuje zawarciem transakcji warunkowej. Fakt ten zostaje ogłoszony przez aukcjonera po uderzeniu młotkiem.

ostatecznie wylicytowana kwota za obiekt na aukcji. Nazywana zwyczajowo ceną spod młotka ze względu na symboliczne uderzenie młotka, którym aukcjoner zaznacza sprzedaż i zakończenie licytacji danego obiektu. Cena młotkowa nie uwzględnia opłaty aukcyjnej, dlatego nie jest ceną rzeczywistą (ceną nabycia).

nazywana również ceną rzeczywistą. Jest to cena końcowa jaką nabywca jest zobowiązany zapłacić za obiekt. Składa się na nią wylicytowana kwota, opłata aukcyjna oraz opłaty dodatkowe wynikające z oznaczeń katalogowych obiektu.

to inaczej pierwsze postąpienie. Jest to cena od której aukcjoner rozpoczyna licytację. Obiekty licytowane są w górę, tzn. licytacja może zakończyć się na kwocie wyższej niż cena wywoławcza lub równej tej kwocie. O wysokości ceny wywoławczej decyduje aukcjoner.

prawo twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Do obiektów objętych tym prawem doliczana jest opłata na podstawie stawek zawartych w regulaminie sprzedaży aukcyjnej DESA Unicum. Obiekty, które objęte są opłatą z tego tytułu, są oznaczone w katalogu symbolem „koniczynki”.

osoba posiadający wieloletnie doświadczenie w wycenie i potwierdzaniu autentyczności dzieł sztuki, specjalista w określonych dziedzinach sztuki.

zwana także ceną estymacyjną. Jest to szacunkowa wartość jaką obiekt może osiągnąć na aukcji. Estymację określają specjaliści domu aukcyjnego na podstawie stanu obiektu, jego unikalności, jakości, proweniencji, a także ostatnich cen jakie podobne dzieła osiągnęły na rynku sztuki. Zazwyczaj estymacje pojawiają się przy każdym z obiektów w katalogu aukcyjnym. Licytacja zakończona w przedziale estymacji lub powyżej górnej granicy estymacji jest transakcją ostateczną. Estymacje nie uwzględniają opłaty aukcyjnej ani żadnych opłat dodatkowych.

transakcje aukcyjne zawierane są w polskich złotych, jednakże estymacje w katalogu aukcyjnym mogą być podawane w euro, funtach brytyjskich lub dolarach amerykańskich. Odzwierciedlają one w przybliżeniu cenę przy obecnym kursie waluty dla klientów zagranicznych. Kurs walut w dniu aukcji może się różnić od tego w dniu druku katalogu, informacja ta ma więc charakter orientacyjny.

dokument przygotowany przez DESA Unicum, którego wypełnienie wymagane jest od osób, które chcą wziąć udział w licytacji.

uporządkowany spis obiektów wystawionych na licytację w ramach konkretnej aukcji. Katalog zawiera ich dokładne zdjęcia oraz przedstawia ich podstawowe dane tj. nazwisko artysty, tytuł, czas powstania, proweniencje, główne wystawy i publikacje, na których się pojawiły. Dodatkowo obiekty opatrzone są dokładnymi opisami. Katalog dostępny jest w formie elektronicznej na stronie internetowej desa.pl. Dla niektórych aukcji katalog jest dostępny również w formie drukowanej.

nazwana imieniem niemieckiej artystki aktywnej na początku XX wieku, nagroda Käthe Kollwitz jest przyznawana każdego roku od 1960, artystom mieszkającym i pracującym w Berlinie, za całokształt ich dorobku artystycznego. Konkurs jest organizowany i fundowany przez Akademie der Künste wraz z Cologne Kreissparkasse. Laureaci otrzymują jako nagrodę 12 tysięcy Euro oraz szansę na zorganizowanie monograficznej wystawy wraz z publikacją. Laureatami konkursu na przestrzeni lat były, m.in.: Mona Hatoum i Adrian Piper.

unikalny numer przypisany każdej aukcji w DESA Unicum. Dzięki niemu odróżnia się od siebie poprzednie i kolejne aukcje. Kod aukcji pojawia się m.in. w każdym katalogu aukcyjnym oraz na stronie aukcji online.

sposób sprzedaży obiektów na aukcji. Licytacja odbywa się w tempie 60-100 obiektów na godzinę. Licytacja zawsze odbywa się "w górę" poprzez postąpienie.

bezpośredni, aktywny udział w aukcji odbywającej się w domu aukcyjnym DESA Unicum. Warunkiem osobistego uczestnictwa w licytacji jest wypełnienie formularza rejestracyjnego i odebranie tabliczki z numerem. Po zakończeniu aukcji należy zwrócić tabliczkę z numerem w punkcie rejestracji, a w przypadku zakupu należy odebrać potwierdzenie zawartych transakcji.

licytacja przez telefon za pośrednictwem jednego z pracowników DESA Unicum. Pracownik łączy się z klientem przed rozpoczęciem licytacji danego obiektu i licytuje w imieniu klienta obiekt do wskazanej kwoty. Usługa ta jest darmowa i poufna. Zlecenie jej należy dokonać minimum 24 godziny przed aukcją, za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej, w siedzibie domu aukcyjnego DESA Unicum lub w katalogu aukcji. Osoba, która zgłasza chęć uczestnictwa w licytacji telefonicznej jest zobowiązana do wskazania numerów obiektów, które zamierza licytować oraz numeru telefonu, pod który pracownik DESA Unicum zadzwoni do niej w czasie aukcji.

licytowanie wskazanego przez klienta obiektu do określonej ceny przez pracownika DESA Unicum. Za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej, w siedzibie naszego domu aukcyjnego lub w katalogu aukcji, klient podaje maksymalną kwotę jaką chce zapłacić za dany obiekt. Nasi pracownicy dołożą wszelkich starań, aby klient zakupił wybrany obiekt w możliwie jak najniższej cenie, nie niższej jednak niż cena gwarancyjna. Jeśli limit jest niższy niż cena gwarancyjna wówczas dochodzi do transakcji warunkowej. W przypadku dwóch lub większej ilości zleceń z takim samym limitem decyduje kolejność zgłoszeń. Opisana usługa jest darmowa i poufna.

osoba lub podmiot biorący aktywny udział w aukcji. Osoba licytująca może być obecna na sali aukcyjnej, licytować przez telefon lub online. Licytujący, który zaoferował najwyższą kwotę zaakceptowaną przez aukcjonera jest zwycięzcą licytacji. Podczas aukcji, licytujący bierze osobistą odpowiedzialność zapłaty za wylicytowane obiekty.

tabliczka z numerem licytacyjnym przypisana konkretnemu licytującemu, którą należy odebrać w punkcie rejestracji przed rozpoczęciem aukcji. Osoba biorąca udział w aukcji posługuje się nią aby licytować, a aukcjoner wyczytuje numer tabliczki przy każdym zasygnalizowaniu podbicia ceny oraz w momencie wygrania licytacji przez daną osobę.

nagroda przyznawana co roku przez francuską organizację ADIAF (Association pour la Diffusion Internationale de l'Art Français) artystom mieszkającym na terenie Francji. Zwycięzca konkursu otrzymuje nagrodę w wysokości 35 tysięcy Euro, oraz fundusze w wysokości do 30 tysięcy Euro, aby zorganizować swoją wystawę w Centre Georges Pompidou w Paryżu. Pierwszym laureatem nagrody w roku 2001 był Thomas Hirschhorn, a w roku 2021 została ona przyznana Lili Reynaud-Dewar.

przedmiot używany przez aukcjonera w trakcie aukcji. Uderzenie młotkiem przez aukcjonera oznacza akceptację najwyższej oferty za obiekt oraz zawarcie umowy sprzedaży między DESA Unicum a kupującym.

nagroda przyznawana artystom za całokształt twórczości przez Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Plastyków od 1973. Jest to najstarsze wyróżnienie w dziedzinie sztuk plastycznych w Polsce. Laureatem może zostać artysta żyjący, którego twórczość jest oryginalna i wychodzi poza ramy. Wśród laureatów znajdują się artyści pojawiający się na naszych aukcjach sztuki współczesnej: Stefan Gierowski, Ryszard Winiarski, Tadeusz Dominik czy Stanisław Fijałkowski.

ogólnopolska nagroda przyznawana w dziedzinie malarstwa w Gdańsku od 2000 roku, w której jury zasiadają najwybitniejsi malarze oraz historycy i teoretycy sztuki. Pierwszą laureatką nagrody była Teresa Pągowska, a po niej nagrodę otrzymali jedni z najbardziej rozpoznawalnych dziś malarzy w Polsce, m.in.: Jacek Sempoliński, Stefan Gierowski, Tadeusz Dominik czy Jarosław Modzelewski. W skład nagrody wchodzi nie tylko wynagrodzenie finansowe, lecz także zorganizowana retrospektywna wystawa twórczości laureata, publikacja oraz statuetka Marsjasza.

nagroda przyznawana od 1984 roku przez muzeum sztuki brytyjskiej Tate Britain. W konkursie mogą wziąć udział artyści mieszkający na stałe lub urodzeni w Wielkiej Brytanii, którzy nie przekroczyli 50. roku życia. Nagroda skupia się wokół ostatnich osiągnięć artysty bardziej niż na ich całym dorobku artystycznym. Laureat nagrody otrzymuje 25 000 funtów brytyjskich. W 2021 laureatem był kolektyw artystyczny Array Collective.

indywidualny numer dla każdego obiektu aukcyjnego w DESA Unicum.

przedmiot wystawiony (przez komitenta) na aukcję w DESA Unicum. Może być nim dzieło sztuki lub przedmiot o charakterze kolekcjonerskim.

termin odnoszący się do obiektu, który z powodu braku ofert lub nieosiągnięcia ceny minimalnej pozostaje niesprzedany i wycofany. Pozostaje we własności komitenta. Aukcjoner ma także prawo do wycofania obiektu z licytacji bez podania przyczyn.

obiekty prezentowane w katalogu aukcyjnym. Opatrzone ilustracjami wraz z fachową wyceną oraz rzetelnym opisem wykonywanym z wykorzystaniem doświadczenia i fachowej wiedzy naszych pracowników oraz współpracujących z nami ekspertów. Opisy zawarte w katalogu aukcji mogą być uzupełnione lub zmienione przez aukcjonera lub osobę przez niego wskazaną przed rozpoczęciem licytacji.

formalna propozycja kupna obiektu złożona przez licytującego w trakcie trwania aukcji. Oferta nabycia obiektu jest wiążąca po zaakceptowaniu jej przez aukcjonera.

jest to stały procent, który pokrywa wszystkie usługi pośredniczącego w sprzedaży domu aukcyjnego DESA Unicum. Kwota ta doliczana jest do ceny wylicytowanej, stanowi część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%. Opłata aukcyjna obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej, w przypadku kiedy obiekt nie został sprzedany w ramach aukcji.

określenie używane w aplikacji DESA Unicum podczas licytowania obiektu. Sygnalizuje ono pierwsze potwierdzenie ceny przez aukcjonera i zbliżanie się ku końcowi licytacji. Ostrzeżenie daje sprawiedliwe szanse wygrania licytacji wszystkim zainteresowanym licytującym podkreślając ostatnią możliwość na zwiększenie oferty.

termin sygnalizujący niesprzedanie obiektu na aukcji. Pass zostaje odczytany przez aukcjonera w momencie kiedy licytacja danego obiektu nie osiągnęła poziomu ceny gwarancyjnej i nie dochodzi do zawarcia transakcji w ramach aukcji.

są to kwoty o jakie zmienia się cena obiektu podczas licytacji. Aukcjoner kolejne postąpienia podaje według tabeli postąpień. W zależności od przebiegu aukcji może on wedle własnego uznania zdecydować o innej wysokości postąpienia.

prawo muzeów rejestrowanych do zakupu zabytków w pierwszej kolejności, bezpośrednio na aukcji, za kwotę wylicytowaną powiększoną o opłatę aukcyjną.

informacja o pochodzeniu obiektu lub jego wcześniejszych właścicielach. Dokumentacja ta pomaga w potwierdzeniu autorstwa dzieła oraz określeniu jego wartości.

opłata pobierana przez DESA Unicum od komitenta za sprzedany obiekt.

międzynarodowa niemiecka nagroda wręczana w zakresie wzornictwa i projektowania użytkowego, organizowana przez Red Dot GmbH & Co. KG. Nagrody wręczane są co roku od 1955, w kilku kategoriach: projekt produktu, projekt komunikacji oraz projekt koncepcyjny. Zwycięskie produkty są dołączane do kultowego muzeum – Design Zentrum Nadrenia Północna-Westfalia w Essen. Jednym z parunastu laureatów z Polski na przestrzeni lat, był m.in. Oskar Zięta i jego autorskie Zieta Studio.

osoba posiadająca gruntowną wiedzę z zakresu danej dziedziny sztuki oraz odznaczająca się fachową znajomością rynku sztuki.

patrz “transakcja warunkowa”. Warunkowa umowa sprzedaży w ramach aukcji lub w ramach tzw. sprzedaży pozaaukcyjnej.

aktualny stan, w jakim znajduje się obiekt. Podstawowe informacje o stanie zachowania obiektu zawarte są w opisach katalogowych, jednakże nie zawsze prezentują jego pełny stan. Brak takiej informacji nie jest równoznaczny z tym, że obiekt jest wolny od wad i uszkodzeń. Wskazane jest zatem, aby zainteresowani zakupem konkretnego obiektu dokonali jego dokładnych oględzin na wystawie przedaukcyjnej oraz przeprowadzili konsultacje z profesjonalnym konserwatorem, którego na wyraźną prośbę możemy rekomendować. Na specjalne życzenie klienta możemy dostarczyć szczegółowy raport stanu zachowania obiektu.

wiążąca cena, jaką licytujący oferuje w trakcie aukcji za obiekt. Sygnalizuje ją aukcjonerowi poprzez podniesienie lizaka.

umowa zawarta w momencie, kiedy licytacja nie osiągnęła poziomu ceny gwarancyjnej. Transakcja warunkowa traktowana jest jako wiążąca oferta nabycia obiektu po cenie wylicytowanej. Zobowiązujemy się do negocjacji ceny z komitentem, jednak nie gwarantujemy możliwości zakupu po cenie wylicytowanej. Jeżeli w toku negocjacji klient zdecyduje się podnieść ofertę do poziomu ceny gwarancyjnej lub zaakceptujemy wylicytowaną kwotę, umowa sprzedaży dochodzi do skutku. Jeżeli negocjacje nie przyniosą pozytywnego efektu w okresie pięciu dni roboczych liczonych od dnia aukcji, obiekt uznajemy za niesprzedany. W okresie tym zastrzegamy sobie prawo do przyjmowania po aukcji ofert równych cenie gwarancyjnej na obiekty wylicytowane warunkowo. W przypadku otrzymania takiej oferty od innego oferenta informujemy o tym fakcie klienta, który wylicytował obiekt warunkowo. W takim przypadku klient ma prawo do podniesienia swojej oferty do ceny gwarancyjnej i wtedy przysługuje mu prawo pierwszeństwa nabycia obiektu. W przeciwnym wypadku transakcja warunkowa nie dochodzi do skutku, a obiekt może zostać sprzedany innemu oferentowi.

dokument określający warunki wystawienia obiektu komitenta do sprzedaży. Określa ona minimalną cenę sprzedaży, procent prowizji komisowej i należność dla właściciela. Zawarcie umowy jest konieczne, aby obiekt został zakwalifikowany na aukcję z określoną minimalną ceną sprzedaży. Jeśli cena sprzedaży w wyniku licytacji wzrośnie w stosunku to tej, która była pierwotnie na umowie, należność dla komitenta wzrasta proporcjonalnie.

określenie używane w aplikacji DESA Unicum podczas licytowania obiektu. Sygnalizuje ono ostatnią szansę na zwiększenie oferty przed ostatecznym uderzeniem młotka i zakończeniem licytacji.

termin odnoszący się do obiektywnej, utrzymującej się na rynku wartości obiektu, dyktowanej rekordami aukcyjnym.

oficjalna analiza i oszacowanie wartości danego obiektu. Stanowi również podstawę do ustalenia estymacji. W DESA Unicum wycena obiektu ustalana przez Komisję jest bezpłatna jeśli dzieło zostaje wystawione na aukcji. W przypadku wycen pisemnych, świadczonych jako usługa niezależna od przekazania nam obiektu na sprzedaż, koszt ustalany jest indywidualnie.

zebrane kwoty sprzedaży wszystkich wylicytowanych obiektów obejmujące cenę młotkową i opłatę aukcyjną. Wyniki licytacji publikowane są natychmiast po każdej aukcji na stronie internetowej desa.pl.

wystawa odbywająca się kilka dni przed aukcją, umożliwiająca obejrzenie wszystkich obiektów wystawionych na daną aukcję. Wystawa jest bezpłatna i dostępna dla oglądających. W trakcie jej trwania zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania i przekażą szczegółowe informacje o poszczególnych obiektach.