Pierwsze NFT na polskim rynku sztuki

 

Dzieła NFT szturmem zdobywają światowy rynek sztuki, a wraz z nim – serca kolekcjonerów. Już 2 grudnia DESA Unicum dokona przełomu na rynku kolekcjonerskim – jako pierwszy dom aukcyjny w Europie Środkowo-Wschodniej, zaoferuje kolekcjonerom cyfrowe dzieło: pracę Pawła Kowalewskiego – "Dlaczego jest raczej coś niż nic".

 

 

Paweł Kowalewski (ur. 1958, Warszawa)
Dlaczego jest raczej coś niż nic
non-fungible token, wymiary: 2820 x 2292 pixeli (4 105 228 bytes)
token ID: 18785
adres portfela: 0x96efb0d79bbf98ee2d1c6f77d18eac7459d5441d
adres smart contract: 0x54705df97d62407f77f5dd633509ddafc59b4b77
non-fungible token (jpg)
wymiary: 2820 x 2292 pixeli (4 105 228 bytes)
minting: 17.11.2021
unikat 1/1

Cena wylicytowana: 460 000 zł

 

Pierwszym obiektem NFT, który trafi pod młotek podczas grudniowej aukcji DESA Unicum, jest "Dlaczego jest raczej coś niż nic" Pawła Kowalewskiego, ikony polskiej sztuki lat 80. Prace Kowalewskiego do dziś stanowią ważny i pełen ironii komentarz wobec represji reżimu totalitarnego, dając świadectwo nie tylko traumatycznym przeżyciom Polaków, ale i ich drodze ku wolności. Wirtualny obiekt prezentowany przez artystę i DESA Unicum to sentymentalny powrót do oryginalnego dzieła z 1986 roku, utraconego w wyniku zalania pracowni Kowalewskiego podczas tragicznej powodzi w ‘97.  Dzięki nowej technologii protokołu blockchain na zawsze utracona praca Pawła Kowalewskiego zostaje uwieczniona w formie cyfrowej. 

Więcej informacji

Użyty standard: ERC-721 (Ethereum Request for Comments 721), to standard tokenów niewymiennych (eng. NFT), który implementuje interfejs API dla tokenów w ramach inteligentnych kontraktów (eng. smart contracts). NFT przechowuje się tak, jak waluty cyfrowe, czyli w portfelach (eng. wallet) bitcoin i innych kryptowalut, np. Metamask, Trust Wallet. Zostaną im przypisane osobne adresy do zarządzania. NFT nie mogą być kopiowane i przenoszone bez zgody właściciela. Dzieło będzie przechowywane w portfelu Metamask dla konta: Tuliplabz. Po dokonaniu zakupu transakcji zostanie przeprowadzony transfer tokenu NFT z portfela Metamask na wskazany przez kupującego adres portfela kryptowalut przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa. * zespół Tuliplabz OÜ, w przypadku dodatkowych potrzeb klienta, pomoże w przeprowadzeniu całego procesu zakładania portfela.

 

https://ipfs.io/ipfs/QmNNGzdRjqP76xDxTqL1iG57eZZowX3gRdyPYCj2ivoS5S 

DESA UNICUM W ŚWIECIE NFT

 

Grudniową aukcją NFT DESA Unicum otwiera świat klasycznej sztuki na możliwości, które prezentuje współczesna technologia.

 

"Nowoczesne technologie zmieniają rynek sztuki, umożliwiając dynamiczny rozwój twórczości cyfrowej. Znaczącą rolę w ich popularyzacji wśród kolekcjonerów mogą odegrać domy aukcyjne. Dlatego, jako pierwsi nie tylko Polsce, ale w całej Europie Środkowo-Wschodniej, zdecydowaliśmy się poszerzyć naszą ofertę o obiekty tworzone w technologii NFT. Dostrzegamy w niej odrębną, mającą olbrzymi potencjał, dziedzinę artystyczną, która rozwijać się będzie równolegle do tradycyjnego rynku aukcyjnego. Atutem NFT jest – niedostępna wcześniej – możliwość potwierdzania praw własności do cyfrowego dzieła sztuki. Zapewnia to nie tylko większą innowacyjność oferty, lecz również jej najwyższą jakość i transparentność w coraz bardziej zdigitalizowanym otoczeniu. Zaoferujemy na niej unikatowe dzieła cyfrowe, wykorzystując w pełni potencjał protokołu blockchain i cyfrowych certyfikatów autentyczności, odpowiadając na nowe potrzeby estetyczne odbiorców sztuki współczesnej oraz dostarczając kolejne medium umożliwiające ekspresję polskim i zagranicznym artystom" – 

 

powiedział Juliusz Windorbski, Prezes Zarządu DESA S.A. 

 

Kolejnym krokiem będzie aukcja poświęcona wyłącznie sztuce NFT, planowana przez DESA Unicum w pierwszym półroczu 2022 roku. W kolejnych miesiącach licytacje dzieł wirtualnych mają stać się cyklicznym wydarzeniem domu aukcyjnego. 


 

Czy NFT może zrewolucjonizować rynek sztuki?

 

Wprowadzenie cyfrowych dzieł do oferty polskiego domu aukcyjnego to wydarzenie mogące całkowicie zmienić obecny sposób pojmowania sztuki wysokiej.

 

Dzięki architekturze blockchain stojącej za fenomenem NFT (ang. non-fungible token), cyfrowe dzieła zyskują weryfikowalną unikatowość – każdy obiekt zawiera niepowtarzalny zestaw danych, które odróżniają go od innych tokenów. Nabywca staje się więc posiadaczem cyfrowego odpowiednika dzieła sztuki, mając gwarancję jego wyjątkowości i autentyczności, a także niespotykanej dotąd trwałości.

 

Połączenie sztuki ze światem rozproszonych baz danych stworzyło jednocześnie nowy obszar rozwoju dla artystów, zapewniając im nowe, niespotykane do tej pory formy wyrazu. Dzięki innowacyjności protokołu blockchain oraz tokenizacji sztuka wirtualna może stanowić istotną dziedzinę rynku aukcyjnego, podnosząc swój prestiż oraz wartość rynkową.  

Stawiając na bliską współpracę z artystami, DESA Unicum zapewnia najwyższą jakość doświadczania sztuki i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom najbardziej wymagających kolekcjonerów. 

 

 

Błyskawiczny wzrost rynku NFT

 

W pierwszych trzech kwartałach 2021 r. wartość światowej sprzedaży NFT osiągnęła zawrotną liczbę 3,5 miliarda dolarów – wynika z publikacji Hiscox Online Art Trade Report 2021. Według Nonfungible.com – w 2020 roku wartość prac cyfrowych na świecie została oszacowana na 250 milionów dolarów, czterokrotnie przewyższając wynik z roku poprzedniego.

 

Do tak szybkiego wzrostu rynku przyczyniły się rekordowe ceny osiągane przez dzieła NFT, oferowane przez najbardziej prestiżowe domy aukcyjne na świecie – Sotheby’s, Christie’s oraz Phillips – oraz największe platformy operujące sztuką cyfrową. Wśród przełomowych prac znalazły się między innymi warty 69 mln dolarów wirtualny kolaż Mike’a Winkelmanna (znanego jako Beeple), „Everydays – the first 5000 days”, czy wyceniany na 1,5 mld dolarów projekt „CryptoPunk” stworzony przez studio LarvaLabs.


 

Dowiedz się więcej o NFT

 

Czym jest NFT?

NFT jest skrótem pochodzącym od angielskiego terminu "non-fungible token". Odnosi się on do jednostek niepodzielnych, których wartość jest bezpośrednio związana z ich unikatowością. Non-fungiblity oznacza “niewymienialność" lub inaczej “niezamienność". Jest to unikatowy cyfrowy certyfikat przechowywany w łańcuchu blockchain, zapewniający określone prawa własności do aktywa, zwykle cyfrowego, na przykład cyfrowego dzieła sztuki.

NFT to skuteczne narzędzie ustalania i wykazywania praw własności w przestrzeni aktywów cyfrowych, gdzie często trudno jest udokumentować takie prawa, z uwagi na to, jak szybko można replikować cyfrowe dzieła sztuki.

NFT opisuje się jako "niewymienialne", ponieważ każde z nich jest unikalne i ma inną wartość. Stoi to w kontraście do "wymienialnych" aktywów, takich jak dolary czy bitcoiny, identycznych i wymiennych.

NFT jest generowany (lub "wybijany", eng. “minting") przy użyciu inteligentnego kontraktu (smart contract) czyli kodu komputerowego przechowywanego w blockchainie. NFT zawiera w sobie kilka informacji, w tym unikatowy identyfikator NFT (zwykle nazywany "TokenID"), adres portfela aktualnego właściciela na blockchainie oraz identyfikator miejsca, w którym można znaleźć dzieło sztuki powiązane z danym NFT.

Kupując NFT, trzeba posiadać cyfrowy portfel (wallet) do otrzymywania NFT, uzyskiwania do niego dostępu i przenoszenia do niego praw własności. NFT można kupić i sprzedać jak każdy inny przedmiot własności. Zakupów i sprzedaży NFT dokonuje się poprzez przeniesienie praw własności do nich ze sprzedawcy na nabywcę w transakcji na blockchainie.

Jakie zalety ma NFT?

Unikatowość: Jako że NFT są niewymienialne i przechowywane w blockchainie, właściciel NFT powiązanego z aktywem, na przykład cyfrowym dziełem sztuki, ma pewność, że nikt inny nie posiada danego tokena NFT.

W niektórych przypadkach artysta lub posiadacz praw może zdecydować się na stworzenie ograniczonej liczby NFT powiązanych z tą samą pracą, analogicznie do stworzenia przez artystę ograniczonej liczby egzemplarzy dzieła w postaci fizycznej. Patrząc na kod NFT, jego nabywca może zobaczyć dopuszczalną liczbę NFT wygenerowanych w ramach takiej limitowanej edycji.


Transparentność: Po "mintingu" NFT w blockchainie każdy użytkownik może je zobaczyć, uzyskać do niego dostęp i potwierdzić metadane: proweniencję, TokenID, adres w blockchainie i inne powiązane z tym tokenem informacje. Ponadto, ponieważ transakcje odbywające się w blockchainie są dostępne publicznie, nabywcy mogą sprawdzić adres, pod jakim pierwotnie utworzono NFT.


Przejrzysta proweniencja: Jak zostało już powiedziane, każde przeniesienie praw do NFT lub
jego zakup odnotowuje się w blockchainie, wraz z adresem każdego cyfrowego portfela, w którym przechowywany był dany token. W rezultacie istnieje dostępny publicznie zapis dokumentujący historię posiadania każdego NFT. Zapisu tego nie można zmienić ani usunąć. Oznacza to automatyczne i precyzyjne dokumentowanie pochodzenia tokena, które można dzięki temu zweryfikować.


Innowacyjność: 
Barierą dla sztuki cyfrowej był fakt, że nie można było jednoznacznie przypisać jej własności (np. możliwość kopiowania oraz wolnego obracania plikami). 
Innowacją technologii NFT jest to, iż do konkretnego pliku można przypisać właściciela w domenie internetowej, co wpływa na nadanie wartości obiektowi cyfrowemu. Technologia NFT sprawia, że dzieło cyfrowe nabiera cech unikatu poprzez powiązanie go z blockchainem. 


Współkształtowanie zmiany technologicznej:
Wchodząc do świata NFT kolekcjonerzy współtworzą nową, innowacyjną gałąź polskiego rynku sztuki: poprzez wspieranie artystów działających w obszarze NFT oraz partycypowanie w nowych procesach technologicznych. To również otwieranie polskiego rynku na nowe technologie.

Kiedy powstała technologia NFT?

Wczesne NFT powstawały już w 2010, ale technologia ta zyskała na popularności dopiero pod koniec 2017, kiedy to popularna stała się gra CryptoKitties. NFT upowszechniły się w społeczności blockchainowej w 2018, gdy wydano wspólną normę cyfrową (ERC-721) regulującą tworzenie NFT w w blockchainie ethereum. 

Obecnie wielu artystów cyfrowych sprzedaje NFT przez dedykowane platformy, przy czym najdroższym sprzedanym dziełem NFT pozostaje "EVERYDAYS - THE FIRST 5000 DAYS" wylicytowane w 2021 za blisko 70 000 000 milionów dolarów w domu aukcyjnym Christie's. Autorem pracy był Mike Winkelmann, znany pod pseudonimem Beeple.

Czym jest blockchain?

Blockchain to rozproszony rejestr (lub baza danych) transakcji, niekontrolowany przez centralną jednostkę zarządzającą. Blockchain zapisuje transakcje w oparciu o rozproszoną sieć komputerową typu peer-to-peer. Rejestr ten zawiera aktualną zawartość każdego adresu w blockchainie oraz wszelkich transakcji od chwili uruchomienia danego łańcucha i jest widoczny dla każdej osoby. Po dodaniu transakcji do rejestru nie można ich już zmienić (zmodyfikować ani usunąć).

W przeciwieństwie do Internetu, który jest tylko jeden, istnieje dziś wiele łańcuchów bloków, a w przyszłości może być ich jeszcze więcej. Łańcuchy bloków nie zawsze potrafią ze sobą współpracować. To znaczy, że NFT utworzone w określonym blockchainie niekoniecznie da się przenieść do innego łańcucha bloków.

Warto wspomnieć, że technologia blockchainu stanowi bazę dla kryptowalut, w tym bitcoina i ethereum.

Co oznacza „minting” NFT?

"Minting" NFT oznacza utworzenie go i zapisanie po raz pierwszy w blockchainie. “Minterem", czyli podmiotem tworzącym może być twórca dzieła powiązanego z danym NFT, na przykład artysta lub inna osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia do “mintowania" NFT dla aktywa cyfrowego.

Czy dom DESA UNICUM wydaje świadectwo autentyczności NFT?

DESA UNICUM nie wydaje dodatkowego świadectwa autentyczności z okazji sprzedaży NFT. Nabywcy mogą sami zobaczyć NFT oraz adres w blockchainie, w którym go utworzono, pochodzenie tokena i dane identyfikujące prace przy tokenie. Te dane świadczą o jego autentyczności.

Gdzie przechowuje się NFT?

Każdy NFT jest przechowywany w w blockchainie – w większości przypadków będzie to blockchain, w którym utworzono token.

Gdzie przechowuje się cyfrowe dzieło sztuki?

Cyfrowe dzieło powiązane z NFT zwykle nie jest przechowywane w blockchainie, lecz "poza łańcuchem". Dane w kodzie NFT obejmują odniesienie do miejsca przechowywania dzieła. Cyfrowe dzieło może na przykład być przechowywane na serwerze kontrolowanym przez pojedynczy podmiot lub przez Międzyplanetarny System Plików (ang. Interplanetary File System, w skrócie IPFS), czyli zdecentralizowaną sieć przechowywania plików.

Czy NFT można kupić tylko za kryptowalutę?

Nie. Niektóre domy aukcyjne decydują się na przyjmowanie płatności tylko w kryptowalucie (np. ether), ale w przypadku DESA Unicum nie będzie to wymagane. Płatności będą odbywały się przy pomocy walut takich jak PLN, EUR czy USD. 

Słownik NFT

 

Smart contract
Protokół komputerowy przeznaczony do cyfrowego ułatwienia, weryfikacji, egzekwowania negocjacji lub wykonania umowy. Inteligentne kontrakty pozwalają na wykonywanie wiarygodnych transakcji bez osób trzecich.

 

TokenID
Unikatowy identyfikator-numer NFT. Kod smart contractu użyty do utworzenia NFT zwykle przypisywany jako numer do każdego unikatowego NFT.

 

Metadane
Informacje o cyfrowym dziele sztuki powiązanym z NFT, które mogą obejmować tytuł dzieła i odnośnik do miejsca jego przechowywania.

 

Adres cyfrowego portfela (walletu)
Unikalny alfanumeryczny ciąg znaków powiązany z adresem walletu w blockchainie i reprezentujący go. Informacja ta często jest udostępniana w celu zidentyfikowania adresu walletu aktualnie powiązanego z NFT.


 

Pytania posprzedażowe

 

Jak mogę uzyskać dostęp do mojego NFT?

Do otrzymania NFT, uzyskiwania do niego dostępu i wysyłania go potrzebny jest wallet. Cyfrowy portfel może bazować na oprogramowaniu lub być urządzeniem sprzętowym. Umożliwia użytkownikowi dokonanie transakcji w blockchainie i zobaczenie sald powiązanych z danym walletem. Token nie jest przechowywany w wallecie. Zawiera za to określone "klucze", które umożliwiają właścicielowi portfela wchodzenie w interakcje w blockchainie z innymi użytkownikami.

Czy mogę używać cyfrowego portfela do przechowywania zakupionego NFT?

Niektóre cyfrowe portfele mają ograniczenia co do rodzaju cyfrowych aktywów, jakie można w nich przechowywać. Należy sprawdzić i upewnić się przed złożeniem oferty zakupu NFT, czy w danym cyfrowym portfelu można przechowywać NFT.

O szczegółach wallet'ów oferowanych przez DESA Unicum dowiedzą się Państwo więcej w najbliższym czasie, w specjalnej sekcji informacyjnej do tego przeznaczonej.

Co mogę zrobić z cyfrowym dziełem sztuki powiązanym z zakupionym NFT?

Istnieją różni zewnętrzni dostawcy oferujący różne sposoby wyświetlania cyfrowego dzieła sztuki. Jako, że wszystko, co jest związane ze sztuką w postaci NFT dzieje się w przestrzeni cyfrowej, ułatwiony jest również sposób pokazywania jej.

W zależności od nabywców, jedni posiadają swoje własne przestrzenie cyfrowe wraz ze zgromadzonymi tam dziełami sztuki, inni decydują się na skorzystanie z zewnętrznych dostawców lub platform.
 

Jak mogę pokazać moje cyfrowe dzieło sztuki?

Istnieją różni zewnętrzni dostawcy oferujący różne sposoby wyświetlania cyfrowego dzieła sztuki. Jako, że wszystko, co jest związane ze sztuką w postaci NFT dzieje się w przestrzeni cyfrowej, ułatwiony jest również sposób pokazywania jej.

W zależności od nabywców, jedni posiadają swoje własne przestrzenie cyfrowe wraz ze zgromadzonymi tam dziełami sztuki, inni decydują się na skorzystanie z zewnętrznych dostawców lub platform.
 

Czy istnieją inne NFT powiązane z moim cyfrowym dziełem sztuki? Co to znaczy, że moje cyfrowe dzieło sztuki stanowi część „edycji” lub „serii”?

Cyfrowe dzieło sztuki może stanowić część wydania lub serii. W takim przypadku mogą istnieć NFT dla podobnej lub identycznej wersji cyfrowego dzieła sztuki. Informacja o tym jest podawana podczas sprzedaży na stronie dedykowanej danemu NFT.

Jak mogę przenieść prawo własności do mojego NFT na inną osobę?

Można sprzedać swój token lub przenieść prawa do niego poprzez dostawcę swojego Walletu lub platformę operującą w blockchainie, w którym przechowywany jest dany token.

Czy cyfrowe dzieło sztuki powiązane z NFT może zostać pobrane lub skopiowane przez inną osobę niż jego nabywca? Co to oznacza dla prawa własności?

Każdy może pobrać i udostępnić egzemplarz cyfrowego dzieła sztuki, z którym powiązany jest niewymienialny token. NFT stanowi jednak dowód własności cyfrowego dzieła sztuki. Tak jak istnienie kopii fizycznego dzieła nie wpływa na posiadanie tego dzieła, istnienie kopii cyfrowych dzieł sztuki nie ma wpływu na prawo własności do danego cyfrowego dzieła sztuki.

 

 


Uwaga: Niniejsze często zadawane pytania publikujemy wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią one wiążącego prawnie zobowiązania ani oświadczenia czy też gwarancji domu aukcyjnego Desa Unicum. Nie zastępują też żadnej ewentualnie zawartej umowy pomiędzy czytelnikiem a domem aukcyjnym ani warunków sprzedaży. W razie jakichkolwiek niezgodności pomiędzy takimi dokumentami a niniejszymi często zadawanymi pytaniami obowiązuje treść dokumentów.