WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ TOKENÓW NFT

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU AUKCYJNEGO DESA

 

Warunki sprzedaży aukcyjnej Tokenów NFT stanowią integralną część Regulaminu Aukcyjnego DESA i zwane są dalej "Warunkami". Akceptacja niniejszych Warunków jest niezbędna w celu rejestracji na aukcję Tokenów NFT, korzystania z usług elektronicznych lub w celu zawarcia umowy sprzedaży.


1.     ORGANIZATOR AUKCJI


Organizatorem aukcji jest DESA Unicum S.A. z siedzibą w Warszawie (00-477) przy ul. Pięknej 1A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000718495, REGON: 142733824, NIP: 5272644731, o kapitale 13.314.000 zł – kapitał wpłacony w całości (dalej "DESA"); adres poczty elektronicznej: biuro@desa.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 22 163 66 00 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).


DESA Unicum S.A. w odniesieniu do Tokenów NFT oraz wszelkich związanych z nimi uprawnień występuje jako agent Sprzedawcy, co znaczy, że umowa sprzedaży Tokena NFT zawarta zostaje pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
Aukcje organizowane przez DESA Unicum S.A. mają charakter aukcji publicznych, zdefiniowanych w art. 2 pkt 6 ustawy o z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287).


Niniejsze Warunki mogą być przez DESA zmienione poprzez aneksy dostępne na stronie internetowej DESA lub poprzez przekazanie klientom DESA informacji o zmianie Warunków wraz z ich nowym brzmieniem, drogą elektroniczną przy wykorzystaniu formy komunikacji, którą Klient zaakceptował.


2.    DEFINICJE:


2.1.    APLIKACJA – prowadzona i administrowana przez DESA elektroniczna platforma umożliwiająca udział online w Aukcji przez Klienta  oraz świadczenie usług udostępnianych przez DESA, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych oraz aplikację mobilną, dostępną pod adresem internetowym: https://bid.desa.pl/.


2.2.    ARTYSTA – osoba, która jest twórcą Utworu, którego Dzieło Cyfrowe stanowi wierne odwzorowanie.


2.3.    AUKCJA – publiczna sprzedaż dzieł sztuki, antyków, innych obiektów kolekcjonerskich, lub certyfikatów potwierdzających prawa nabywcy do tych obiektów, zorganizowana w wyznaczonym czasie i miejscu przez DESA.
2.4.    CENA – cena sprzedaży Tokena NFT określona w złotych polskich lub w innej walucie, stanowiąca kwotę wylicytowaną. Cena zawiera podatek VAT.


2.5.    CENA GWARANCYJNA – poufna kwota zastrzeżona przez Sprzedawcę, poniżej której DESA nie jest upoważniona do sprzedaży Tokena NFT. Token NFT może, ale nie musi posiadać Ceny Gwarancyjnej. Informacja o występowaniu Ceny Gwarancyjnej będzie umieszczona w opisie Aukcji.


2.6.    CENA WYWOŁAWCZA – kwota pieniężna, od której rozpoczyna się Licytacja Obiektu stanowiąca jednocześnie najniższą możliwą wysokość Oferty.


2.7.    DZIEŁO CYFROWE – cyfrowe odwzorowanie oryginalnego Utworu Artysty, które jest przypisane do indywidualnie oznaczonego Tokena NFT i przez ten Token NFT identyfikowane; Obrót Dziełem Cyfrowym jest możliwy wyłącznie wraz z Tokenem NFT w granicach uprawnień nabywcy Tokenu NFT i powiązanego z nim Dzieła Cyfrowego wynikających z przepisów prawa i udzielonej nabywcy Tokenu NFT i powiązanego z nim Dzieła Cyfrowego licencji dostępnej w ramach Smart Contract; Dzieło Cyfrowe jest udostępniane na zdecentralizowanym serwerze IPFS  wykorzystywanym przez Mintera.


2.8.    KLIENT- osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub która ukończyła co najmniej 18 rok życia; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; z którą została zawarta Umowa Sprzedaży lub korzystający z Usług Elektronicznych.


2.9.    LICENCJA – przyznawane Klientowi prawo do korzystania z Dzieła Cyfrowego przez nabywcę Tokena NFT o zakresie wskazanym w opisie Obiektu; 


2.10.    LICYTACJA - zorganizowany sposób zawarcia Umowy Sprzedaży polegający na składaniu przez licytujących, w sposób określony w niniejszych Warunkach, ofert nabycia Tokena NFT.


2.11.    METADANE TOKENA NFT – informacje zapisane w Tokenie NFT, które obejmują co najmniej: nazwę Dzieła Cyfrowego, opis Dzieła Cyfrowego oraz lokalizację, w której przechowywane jest Dzieło Cyfrowe lub skrót samego Dzieła Cyfrowego (np. identyfikator treści) oraz mogą obejmować informacje o uprawnieniach podążających za własnością Tokena NFT.


2.12.    MINTER lub WYBIJAJĄCY – w odniesieniu do Tokena NFT – osoba fizyczna lub prawna, która wytworzyła Token NFT; wybijającym może być Sprzedawca lub inny podmiot.


2.13.    OBIEKT – Token NFT oferowany do sprzedaży na Aukcji.


2.14.    OFERTA – wyrażona w złotych polskich wartość pieniężna, stanowiąca ofertę nabycia przez licytującego Obiektu w ramach Licytacji, a w przypadku przyjęcia jej przez aukcjonera i zwycięstwa w Licytacji stanowiąca Cenę, niezawierającą innych opłat, do których zapłaty zobowiązany jest Klient wygrywający Licytację.


2.15.    OPŁATA AUKCYJNA – wynagrodzenie DESA z tytułu usługi pośrednictwa i organizacji Umowy Sprzedaży, wynosząca 20% Ceny, zawierająca w sobie podatek od towarów i usług VAT. Do zapłaty Opłaty Aukcyjnej zobowiązany jest Klient wygrywający Licytację.


2.16.    PŁATNOŚCI DOTYCZĄCE TOKENA NFT – wszelkie płatności dokonane w związku z dalszą sprzedażą Obiektu przez Klienta i wszelkie przyszłe płatności, które mogą być skonfigurowane lub zaprogramowane w Smart Contract dotyczącym danego Obiektu, w tym wszelkie płatności, które są należne, gdy Obiekt jest przenoszony z jednego adresu Portfela na inny adres Portfela, w szczególności takie jak zapisana w Smart Contract opłata "royalties" należna Minterowi Tokena NFT lub Artyście.


2.17.    SMART CONTRACT – umowa w formie programu komputerowego dedykowana dla Tokenu NFT; umowa zawiera programowalne warunki realizacji i może być skonstruowana w sposób, który pozwala na samoistnie wykonanie jej postanowień, o ile zostaną wypełnione zapisane w niej warunki; Smart Contract umożliwia transfer aktywów cyfrowych pomiędzy stronami umowy na warunkach w niej zapisanych; opis Smart Contract, w tym zapisane w Smart Contract funkcje, są każdorazowo publikowane wraz z opisem danego Obiektu. W Smart Contract mogą być zapisane, lub mogą mu towarzyszyć warunki korzystania z Dzieła Cyfrowego powiązanego z Tokenem NFT uwzględnione w opisie Obiektu.


2.18.    SPRZEDAWCA – właściciel Obiektu (Tokena NFT), który posiada jednocześnie odpowiednie prawa do Dzieła Cyfrowego; DESA działa w charakterze agenta Sprzedawcy.


2.19.    TOKEN NFT – jednostka danych przechowywana w rejestrze blockchain zgodnie ze standardem ERC-721, standardem ERC-1155 lub innym podobnym "niezamiennym" standardzie tokena; Token NFT jest ściśle związany tylko z jednym i oznaczonym Dziełem Cyfrowym; Token NFT przyznaje jego właścicielowi prawo do korzystania z powiązanego z nim Dzieła Cyfrowego na zasadach opisanych w Smart Contract lub w towarzyszącym Smart Contract dokumencie, a także w opisie Obiektu; Token NFT ma tylko jednego właściciela w jednym czasie, a każda zmiana prawa własności zapisywana jest w rejestrze blockchain. 


2.20.    UMOWA SPRZEDAŻY – umowa zawierana w toku Licytacji pomiędzy Klientem i Sprzedawcą, której przedmiotem jest sprzedaż przez Sprzedawcę Obiektu (Tokena NFT) za zapłatą Ceny oraz dodatkowych kosztów w postaci Opłaty Aukcyjnej na zasadach określonych w niniejszych Warunkach. Każdy Obiekt jest przedmiotem odrębnej Umowy Sprzedaży.


2.21.    UTWÓR – oryginalny utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych autorstwa Artysty, który stanowi podstawę do stworzenia Dzieła Cyfrowego.


2.22.    WALLET lub PORTFEL – portfel przeglądarkowy przeznaczony w szczególności do obsługi Tokenów NFT, umożliwiający ich wysyłanie i odbieranie.


2.23.    WYMAGANIA TECHNICZNE - minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się DESA oraz Sprzedawca, w tym zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży, tj.: urządzenie multimedialne zapewniające możliwość wprowadzenia tekstu z dostępem do Internetu o przepustowości co najmniej 256 kbit/s; dostęp do aktywnego konta poczty elektronicznej; przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 66.0. i wyższej, Mozilla Firefox w wersji 60.0 i wyższej, Opera w wersji 53.0 i wyższej lub Safari w wersji 5.0 i wyższej; przeglądarki wymagają włączonej obsługi języka Javascript oraz możliwości zapisu plików Cookies; Aplikacja jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 360 x 640 pikseli. 


3.    ZASADY UDZIAŁU W LICYTACJI


3.1.    Warunkiem udziału w Aukcji oraz Licytacji Obiektu jest zapoznanie się przez Klienta z niniejszymi Warunków oraz dokonanie rejestracji.

3.2.    Warunkiem udziału w Aukcji Obiektu konieczne jest posiadanie Walleta. Jeżeli Klient nie posiada Walleta, DESA może nie zarejestrować Klienta do udziału w Aukcji. Jeśli do Aukcji zostanie dopuszczony Klient nieposiadający Walleta, to w celu przekazania mu Obiektu niezbędne będzie założenie przez niego Walleta i podanie Sprzedawcy adresu Walleta. Brak podania adresu Walleta uniemożliwia dokonanie zapłaty za Token NFT, odnotowanie sprzedaży w rejestrze blockchain oraz przekazanie Klientowi Obiektu. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się z przekazaniem Obiektu, w tym doprowadzenia do przeniesienia własności Tokena NFT do chwili podania adresu Walleta.


3.3.    Rejestracja Licytującego obejmuje dostarczenie wymaganych informacji poprzez wypełnienie formularza rejestracji udostępnionego przez DESA oraz okazanie ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość. W formularzu niezbędne jest podanie przez Licytującego następujących danych:


(1)    imię i nazwisko, 
(2)    adres, na który składa się ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj,
(3)    adres poczty elektronicznej, 
(4)    numer telefonu kontaktowego, 
(5)    w wypadku żądania wystawienia faktury VAT przez przedsiębiorcę niezbędne jest także podanie firmy oraz numeru NIP (VAT-UE),
(6)    numeru PESEL lub serii i numeru ważnego dokumentu tożsamości np. dowodu osobistego, bądź paszportu.


3.4.    DESA zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji dowolnej osoby, w szczególności w przypadku nieuregulowanych należności z poprzednich aukcji, niezależnie od tego co było ich przedmiotem,  jak również uzależnienia rejestracji od dostarczenia innych dokumentów, mogących poświadczyć tożsamość lub wypłacalność osoby ubiegającej się o rejestrację. 


3.5.    W Aukcji oraz Licytacji można uczestniczyć osobiście lub będąc reprezentowanym przez inne osoby na warunkach określonych w Regulaminie Aukcyjnym DESA.


3.6.    Niezależnie od formy udziału w Licytacji, licytujący bierze pełną i osobistą odpowiedzialność za zapłatę Ceny, Opłaty Aukcyjnej oraz ewentualnych pozostałych opłat, chyba że przed rozpoczęciem Aukcji doręczył DESA dokument potwierdzający umocowanie do licytowania w imieniu osoby trzeciej, zaakceptowany przez DESA.


4.    PODATKI


4.1.    Sprzedaż Tokena NFT stanowi świadczenie usługi elektronicznej podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Szczegółowe zasady opodatkowania takiej usługi zależą od statusu Klienta jako konsumenta lub przedsiębiorcy oraz jego stałego miejsca zamieszkania, siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności. 


4.2.    Zgodnie z postanowieniami pkt. 2.4, Cena zawiera podatek od towarów i usług, o ile jest on należny w związku z daną transakcją. Faktura dotycząca Sprzedaży Tokena NFT zostanie wystawiona zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt. 8.


5.    PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI


5.1.    Do chwili łącznego spełnienia następujących przesłanek: 


5.1.1.    DESA potwierdzi, że Klient spełnił wszystkie procedury identyfikacji i rejestracji Klienta,


5.1.2.    DESA otrzyma pełną i bezsporną płatność wszystkich należnych kwot,


5.1.3.    Sprzedawca otrzyma adres Portfela Klienta,


5.1.4.    Obiekt zostanie powiązany z Portfelem Klienta, o którym mowa w pkt 8.2. poniżej,
własność Obiektu ani prawo do korzystania z Dzieła Cyfrowego zgodnie z opisem Obiektu nie przechodzą na Klienta.


5.2.    Jeśli Klient nabył Obiekt, Sprzedawca przekaże Klientowi Token NFT po spełnieniu przez Klienta warunków określonych w punkcie 5.1. powyżej. Sprzedawca powiąże Token NFT tylko z Portfelem, którego Klient jest właścicielem i który obsługuje Tokeny NFT.


5.3.    Jeżeli Klient licytuje w imieniu osoby prawnej, Portfel użyty do przeniesienia własności Tokena NFT musi być własnością reprezentowanej osoby prawnej.


5.4.    Niespełnienie przez Klienta warunków, o których mowa w niniejszym punkcie 5, może skutkować niemożnością otrzymania, przeniesienia lub dostępu do Tokena NFT, a tym samym dostępu do Dzieła Cyfrowego. Klient zgadza się na przekazanie przez DESA Sprzedawcy informacji (w szczególności adresu) dotyczących Portfela Klienta w celu realizacji przekazania Tokena NFT. Sprzedawca może również bezpośrednio poprosić Klienta o przekazanie mu informacji o Portfelu Klienta.


6.    ODPOWIEDZIALNOŚĆ; GWARANCJE SPRZEDAWCY


6.1.    W przypadku każdego Obiektu, Sprzedawca udziela gwarancji, że: 


6.1.1.    jest właścicielem Obiektu lub współwłaścicielem Obiektu działającym za zgodą pozostałych współwłaścicieli lub, jeżeli Sprzedawca nie jest właścicielem lub współwłaścicielem Obiektu, posiada zgodę właściciela na jego sprzedaż lub ma prawo do tego zgodnie z przepisami prawa; 


6.1.2.    ma prawo do przeniesienia własności Obiektu bez żadnych ograniczeń lub roszczeń ze strony osób trzecich, z zastrzeżeniem wszelkich bieżących płatności dotyczących Obiektu, które mogą być zawarte Smart Contract.


6.2.    Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klientów nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego z tytułu naruszenia którejkolwiek z gwarancji wskazanych w pkt 6.1. powyżej, jak również jakichkolwiek innych naruszeń niezależnie od ich charakteru, ograniczona jest wyłącznie do wysokości Ceny, którą Klient zapłacił na rzecz DESA.


6.3.    Klient nabywający Obiekt gwarantuje, że Portfel, na który Sprzedawca przeniesie Token NFT, nie jest własnością ani nie jest powiązany z (i) obywatelem lub osobą zamieszkałą lub znajdującą się na obszarze geograficznym, który jest obiektem sankcji lub embarga nałożonych przez Unię Europejską, Wielką Brytanię, Organizację Narodów Zjednoczonych lub Stany Zjednoczone lub (ii) osobą fizyczną lub osobą zatrudnioną przez lub związaną z podmiotem znajdującym się na Liście osób i Podmiotów Zakazanych (Denied Persons or Entity List) Departamentu Handlu USA, Liście wyszczególnionych obywateli lub osób zablokowanych (Specially Designated Nationals or Blocked Persons List) Departamentu Skarbu USA lub Listy Zabronionych Stron (Debarred Parties List) Departamentu Stanu USA lub podobnych listach opublikowanych przez władze Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii lub Organizacji Narodów Zjednoczonych.


6.4.    W przypadku naruszenia gwarancji, o której mowa w pkt 6.3. powyżej, DESA w imieniu Sprzedawcy ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 30 dni od powzięcia informacji o naruszeniu, a Klient zobowiązany będzie zwrócić Obiekt w terminie 3 dni od dnia otrzymania od DESA wezwania w tej sprawie.


6.5.    DESA ani żadna spółka z Grupy Desa Unicum nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, ustnych lub pisemnych, w odniesieniu do Obiektu oraz Dzieła Cyfrowego, w tym jakichkolwiek gwarancji dotyczących własności, nienaruszania praw, działania technicznego lub wydajności, opisu, wielkości, jakości (w tym cyfrowego wyświetlania Dzieła Cyfrowego), stanu, przynależności, autentyczności, niedostępności, znaczenia, nośnika, pochodzenia, historii wystawiania lub jakichkolwiek dorozumianych gwarancji przydatności handlowej lub przydatności Obiektu do określonego celu.


6.6.    DESA nie ponosi wobec Klienta odpowiedzialności z jakiegokolwiek powodu za jakiekolwiek oświadczenia, oraz nie udziela rękojmi ani gwarancji, ani nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w odniesieniu do jakiegokolwiek Obiektu lub Dzieła Cyfrowego. DESA nie realizuje w odniesieniu do Obiektu, jak i Dzieła Cyfrowego, praw z tytułu rękojmi, ani nie gwarantuje, że: (i) jakikolwiek Obiekt lub Dzieło Cyfrowe są wolne od błędów, a błędy lub wady Obiektu czy Dzieła Cyfrowego mogą być lub zostaną naprawione; (ii) Obiekt lub metoda przekazywania Obiektu na Wallet Klienta są wolne od szkodliwego oprogramowania lub innych elementów mogących wpłynąć negatywnie na cechy lub funkcjonalności Obiektu oraz Dzieła Cyfrowego. 


6.7.    DESA nie gwarantuje trwałości, bezpieczeństwa, stabilności, integralności prawa do korzystania z Dzieła Cyfrowego.


6.8.    DESA jako agent nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Klienta oraz osób innych niż Klient w związku z nabyciem Obiektu przez Klienta, za wyjątkiem umożliwienia Klientowi zapłaty za Obiekt.


6.9.    Ograniczenia zawarte w niniejszym punkcie nie ograniczają ani nie wyłączają odpowiedzialności DESA za szkody, które mogłyby zostać wyrządzone Klientowi umyślnie, ani odpowiedzialności wobec konsumentów.


6.10.    Wyłączna odpowiedzialność, w zakresie wskazanym w pkt 6.5-6.7 powyżej, pozostawać będzie po stronie Sprzedawcy.


Potwierdzenia i oświadczenia Klienta dotyczące Tokenów NFT


6.11.    Klient przyjmuje do wiadomości, że nabycie Obiektu oznacza, że nabywa on pełne prawa własności do samego Tokena NFT, w tym prawo do przechowywania, sprzedaży i przenoszenia swojego Tokena NFT. Nabycie Tokena NFT zapewnia względem Dzieła Cyfrowego powiązanego z Tokenem NFT, wyłącznie uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz wyraźnie określone w opisie Obiektu, zawarte w niniejszych Warunkach Sprzedaży Aukcyjnej Tokenów NFT lub w Smart Contract.


6.12.    Dla uniknięcia wątpliwości, Klient przyjmuje do wiadomości, że nie ma prawa do rozpowszechniania Dzieła Cyfrowego bez uprzedniej zgody Artysty, w zakresie oderwanym od pliku powiązanego z Obiektem. Prawa Klienta dotyczące Tokena NFT lub Dzieła Cyfrowego zapewnione w niniejszych Warunkach Sprzedaży Aukcyjnej Tokenów NFT wygasają natychmiast po każdej kolejnej sprzedaży, przekazaniu, wywłaszczeniu, spaleniu lub innym zrzeczeniu się praw do Tokena NFT.


6.13.    Token NFT może być wybijany przez Mintera, który nie musi być związany z DESA.


6.14.    Rejestracja do aukcji oznacza, iż licytujący akceptuje, że Tokeny NFT należą do kryptoaktywów podwyższonego ryzyka i narażone są z uwagi na wykorzystywaną technologię (podobnie jak każda transakcja w sieci Internet) na działania cyberprzestępców. DESA nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działań lub zaniechań podmiotów, za które nie odpowiada, a w szczególności Sprzedawcy, dostawcy usług telekomunikacyjnych, kantora kryptowalutowego lub giełdy kryptowalutowej, dostawcy Walleta, Mintera, czy Artysty.


6.15.    Klient przyjmuje do wiadomości, że za dostęp do Dzieła Cyfrowego odpowiada Minter, a DESA nie udostępnia aplikacji, ani usługi elektronicznej, która umożliwiałaby Klientowi dostęp lub podgląd Dzieła Cyfrowego. DESA również nie zapewnia usługi przechowywania Dzieła Cyfrowego w jakimkolwiek rodzaju repozytorium.


7.    ODPOWIEDZIALNOŚĆ


7.1.    Ryzyko i odpowiedzialność za Token NFT zostają przeniesione na Klienta w momencie, gdy Token NFT zostanie przesłany do Portfela Klienta.


7.2.    Klient odpowiada za wdrożenie uzasadnionych środków w celu zabezpieczenia Portfela lub innego mechanizmu przechowywania, z którego Klient korzysta do transakcji i przechowywania tokenów NFT, w tym wszelkich wymaganych prywatnych kluczy lub innych danych uwierzytelniających niezbędnych do uzyskania dostępu do takich mechanizmów przechowywania.


7.3.    Ryzyko nabycia Tokena NFT od Sprzedawcy,  a także przeniesienia Tokena NFT na inne osoby oraz posiadania lub używania Tokena NFT lub Portfela obciąża wyłącznie Klienta. Jeśli Klient utraci prywatne klucze lub inne dane uwierzytelniające dostęp do Portfela, to Klient akceptuje, że może utracić dostęp do Tokena NFT, który nie podlega odtworzeniu. DESA, nie ponosi odpowiedzialności za takie straty, w tym, ale nie wyłącznie, za straty spowodowane przez zewnętrznych dostawców usług.


7.4.    DESA nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, kiedy Dzieło Cyfrowe po dokonaniu sprzedaży stanie się  niedostępne dla Klienta z jakiegokolwiek powodu lub za jakiekolwiek modyfikacje lub zmiany w Dziele Cyfrowym, w tym za usunięcie Dzieła Cyfrowego. 


7.5.    Klient przyjmuje do wiadomości, że Artysta lub Minter lub jakakolwiek osoba trzecia dysponująca majątkowymi prawami autorskimi do Dzieła Cyfrowego może wykonać kopie Utworu i rozpowszechniać je, w tym tworzyć nowe Tokeny NFT oraz wiązać je z kolejnymi kopiami Utworu, a także może sprzedawać lub w inny sposób dokonywać przeniesienia autorskich praw majątkowych lub innych praw własności intelektualnej do Utworu lub Dzieła Cyfrowego, chyba że opis Obiektu wskazuje inaczej. 


8.    SPOSÓB PŁATNOŚCI


8.1.    DESA działając jako agent Sprzedawcy przyjmuje od Klienta płatność w  polskich złotych za wylicytowany Token NFT. Na specjalne życzenie, po wcześniejszym uzgodnieniu, dopuszczamy wpłaty w euro, dolarach amerykańskich oraz funtach brytyjskich. Wartość transakcji opłacanej w innej walucie niż polski złoty będzie powiększona o opłatę manipulacyjną w wysokości 1%. Przeliczenia dokonujemy po dziennym kursie kupna waluty w mBank S.A. Szczegółowe zasady i warunki płatności za Obiekt uregulowane są w Przewodniku dla Klienta . 


8.2.    W terminie 2 dni od dokonania przez Klienta płatności na rachunek wskazany przez DESA, Sprzedawca wystawi oraz wyśle na podany przez Klienta adres e-mail fakturę elektroniczną ze wskazaniem Ceny, wraz z należnym podatkiem VAT. DESA wystawi i wyślę na podany przez Klienta adres e-mail fakturę obejmującą Opłatę Aukcyjną (wraz z należnym podatkiem VAT, o ile jest on należny).


8.3.    W przypadku, gdy Klient opóźnia się z płatnością, Sprzedawca w imieniu którego działa DESA może odstąpić od umowy z Klientem po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego na zapłatę. W przypadku skorzystania przez Sprzedawcę z prawa odstąpienia od umowy, DESA może dochodzić od Klienta odszkodowania tytułem utraconych korzyści, które obejmują m. in. szkodę spowodowaną brakiem uzyskania Opłaty aukcyjnej.


9.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE


9.1.    Niniejsze Warunki Sprzedaży Aukcyjnej Tokena NFT stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego.


9.2.    Zagadnienia nieuregulowane w treści niniejszych Warunków uregulowane zostały w Regulaminie Aukcyjnym DESA. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności lub rozbieżności pomiędzy niniejszymi Warunkami a Regulaminem Aukcyjnym DESA, pierwszeństwo mają postanowienia Warunków, z zastrzeżeniem zdania kolejnego. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności lub rozbieżności pomiędzy niniejszymi Warunkami a Regulaminem Aukcyjnym DESA w odniesieniu do praw konsumenta lub ochrony jego interesów, pierwszeństwo ma Regulamin Aukcyjny DESA.


9.3.    W razie nieważności któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków Sprzedaży Aukcyjnej Tokena NFT stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Aukcyjnego DESA z uwzględnieniem typowych cech transferu Tokena NFT obejmującego powiązanie z Dziełem Cyfrowym, a także roli DESA jako agenta Sprzedawcy, a nie Sprzedawcy.Klient w zakresie swoich uprawnień otrzymuje również "Informację dla Nabywcy", która stanowi skrótowy wykaz jego uprawnień. 


9.4.    Zmiana niniejszych Warunków Sprzedaży Aukcyjnej Tokenów NFT wymaga zachowania formy dokumentowej pod rygorem nieważności. Za realizację formy dokumentowej traktuje się przekazanie Regulaminu na adres e-mail Klienta w formie PDF.


9.5.    Niniejsze Warunki Sprzedaży Aukcyjnej Tokenów NFT oraz wszystkie zobowiązania pozaumowne z nich wynikające lub z nimi związane podlegają prawu polskiemu.


9.6.    Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży.


9.7.    Postanowienia niniejszych Warunków Sprzedaży Aukcyjnej Tokena NFT mniej korzystne dla Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu przepisów Ustawy o Prawach Konsumenta, niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta.


Załącznik:
Informacja dla Nabywcy