Regulamin

REGULAMIN PROGRAMU KART PODARUNKOWYCH DESA UNICUM S. A.

I. DEFINICJE
Terminy pisane wielką literą w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:
a) "BOK" - Biuro Obsługi Klienta zajmuje się obsługą Nabywców i Użytkowników oraz udzielaniem informacji dotyczących działalności DESA – kontakt z BOK jest możliwy pod wskazanymi na stronie internetowej www.desa.pl numerami telefonów, adresami e-mail, za pośrednictwem chatu oraz formularza kontaktowego (koszt połączenia z Biurem Obsługi Klienta - opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora).
b) "DESA" – oznacza DESA Unicum S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Piękna 1A (00-477 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000718495, REGON: 142733824, NIP: 5272644731, kapitał zakładowy w wysokości 13.314.000 zł, wpłacony w całości;
c) "Karta Podarunkowa" – elektroniczny nośnik w formie fizycznej karty opatrzonej indywidualnym oznaczeniem, zawierający bon towarowy wydany na okaziciela, upoważniający do jednokrotnego lub wielokrotnego dokonywania zakupów (płatności) w stacjonarnym sklepie DESA, w zakresie ustalonego limitu kwotowego i na zasadach określonych w Regulaminie;
d) "Klient" - osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych i/lub ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca stroną umowy zawieranej z DESA lub działająca celem jej zawarcia. W przypadku gdy Klientem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie wszelkich umów z DESA.
e) "Nabywca" – Klient, który nabywa Kartę Podarunkową od DESA w zamian za przekazanie środków pieniężnych, zgodnie z postanowieniami Regulaminu lub nabywa ją od DESA w innej drodze;
f) "Obiekt" – rzecz ruchoma oferowana do zbycia przez DESA lub nabyta od DESA przez Klienta z użyciem Karty Podarunkowej;
g) "Regulamin" – niniejszy regulamin, określający zasady nabycia i wykorzystania Kart Podarunkowych DESA oraz prawa i obowiązki Nabywców i Użytkowników Kart Podarunkowych. Treść regulaminu załączona zostaje do wydanej Nabywcy Karty Podarunkowej, a także dostępna jest pod adresem Internetowym https://desa.pl/pl/regulaminy/regulamin-kart-podarunkowych-desa-unicum/ oraz w siedzibie przedsiębiorstwa DESA;
h) "Regulamin Aukcyjny DESA" – Przewodnik dla Klienta, Warunki Sprzedaży Aukcyjnej i Warunki Potwierdzenia Autentyczności, stanowiące regulamin sprzedaży Obiektów przez DESA, publikowany w katalogach aukcyjnych oraz na stronie internetowej https://desa.pl/pl/regulaminy/regulamin-aukcji/, a w przypadku zmian lub zastąpienia wskazanych dokumentów inną treścią, aktualna treść;

i) "Użytkownik" – okaziciel Karty Podarunkowej.
II. Nabycie Karty Podarunkowej
1. Nabycie Karty Podarunkowej możliwe jest jedynie stacjonarnie, w siedzibie przedsiębiorstwa DESA (ul. Piękna 1A, 00-477 Warszawa).
2. Nabycie Karty Podarunkowej następuje w drodze wydania Karty Podarunkowej Nabywcy, po zapłacie pełnej ceny, stanowiącej równowartość deklarowanej kwoty zasilenia Karty Podarunkowej. Równowartość zapłaconej ceny stanowi wartość środków jakimi dysponuje Użytkownik i jakie zostaną zapisane na Karcie Podarunkowej. Celem nabycia Karty Podarunkowej zawierana jest pisemna umowa między DESA a Nabywcą, na wzorze udostępnionym przez DESA, której po jednym egzemplarzu zachowuje każda ze stron.
3. Nabycie Karty Podarunkowej możliwe jest w innej drodze niż opisana w pkt. 2 powyżej, jeśli DESA wyrazi na to zgodę.
4. Środki zapisane na Karcie Podarunkowej wyrażone są w złotych polskich. Zapłata ceny Karty Podarunkowej odbywa się w walucie złotych polskich.
5. Wartość Karty Podarunkowej w chwili jej pierwszego wydania Nabywcy nie może być niższa niż 1.000 zł.
6. Użytkownik może dokonać dopłaty sumy pieniężnej w kwocie co najmniej 1.000 zł, co skutkuje podwyższeniem wartości środków zapisanych na karcie podarunkowej o równowartość wpłaconej sumy pieniężnej, oraz przedłużeniem ważności karty. Dopłata może odbywać się jedynie w walucie złotych polskich.
7. Zapłata ceny o której mowa w pkt. 2 powyżej oraz dopłata, o której mowa w pkt. 6 powyżej, mogą nastąpić za pomocą gotówki, karty płatniczej lub przelewu bankowego, według wskazań udzielonych przez BOK, oraz z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa i ust. 10 poniżej.
8. Nabycie Karty Podarunkowej jak i jej wykorzystanie może wiązać się z obowiązkiem okazania dokumentu tożsamości lub stosownego dokumentu rejestrowego oraz złożenia przez Klienta oświadczenia na potrzeby procedury identyfikacji i weryfikacji tożsamości Klienta lub beneficjenta rzeczywistego Klienta, stosownie do postanowień ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 z późn. zm.). Oświadczenie takie winno być złożone przed dokonaniem pierwszej transakcji z DESA, na formularzu dostępnym w BOK. DESA może odmówić zawarcia lub wykonania umowy w przypadku naruszenia obowiązków wskazanych w zdaniach poprzednich.
9. Maksymalna kwota środków zapisanych na jednej Karcie Podarunkowej nie może przekroczyć 25.000 zł.

10. DESA nie przyjmuje płatności gotówkowych w kwocie powyżej 10.000 zł.
III. Korzystanie z Karty Podarunkowej
1. Karta Podarunkowa może zostać wykorzystana przez Użytkownika celem dokonania płatności całości lub części zobowiązań pieniężnych wobec DESA, wynikających z zakupu Obiektów w drodze aukcji lub sprzedaży galeryjnej, organizowanych przez DESA, do wysokości środków zapisanych na karcie.
2. W wyniku wykorzystania środków zapisanych na Karcie Podarunkowej celem dokonania płatności, wartość środków zapisana na Karcie Podarunkowej ulega pomniejszeniu o środki wykorzystane.
3. Jeśli kwota zobowiązania pieniężnego względem DESA przewyższa wartość środków zapisanych na Karcie Podarunkowej, Użytkownik zobowiązany jest dopłacić pozostałą część należności w sposób zgodny z Regulaminem Aukcyjnym DESA.
4. Jeśli kwota zobowiązania pieniężnego względem DESA, za które płatności dokonuje Użytkownik Karty Podarunkowej, jest niższa niż wartość środków zapisanych na Karcie Podarunkowej, pozostałe po transakcji środki pozostają na Karcie Podarunkowej, w wysokości pomniejszonej o dokonaną płatność.
5. Wykorzystanie Karty Podarunkowej każdorazowo wymaga podania kodu PIN zabezpieczającego daną Kartę Podarunkową. Indywidualny kod PIN Karty Podarunkowej zostaje udostępniony Nabywcy wraz z wydaniem Karty Podarunkowej. Nabywca i Użytkownik zobowiązani są do zachowania kodu PIN w tajemnicy i przedstawienia go w chwili dokonania transakcji za pomocą Karty Podarunkowej. W przypadku utraty kodu PIN DESA może udostępnić Nabywcy indywidualny kod PIN ponownie, pod warunkiem, że Nabywca posiada dokument potwierdzający osobiste nabycie Karty Podarunkowej oraz Kartę Podarunkową.
6. Użytkownik ani Nabywca nie są uprawnieni do wykorzystania środków zgromadzonych na Karcie Podarunkowej w innej formie, niż poprzez dokonanie płatności wobec DESA, w sposób określony w Regulaminie. Środki zapisane na Karcie Podarunkowej nie podlegają wypłacie w całości ani w części, w szczególności Użytkownik ani Nabywca nie mogą żądać wypłaty przez DESA takich środków w pieniądzu ani wypłaty części takich środków, w tym w związku z dokonaniem transakcji o wartości niższej niż wartość środków zapisanych na Karcie Podarunkowej.
7. Nabycie Obiektów odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Aukcyjnym DESA.
8. Karta Podarunkowa może być wykorzystana wyłącznie stacjonarnie, w przedsiębiorstwie DESA (ul. Piękna 1A, 00-477 Warszawa) i wyłącznie celem regulacji należności (ceny, opłaty aukcyjnej oraz opłaty z tytułu Droit de Suite) z tytułu zakupu Obiektów nabytych w drodze aukcji organizowanych i rozliczanych zgodnie z ich regulaminem przez DESA lub w drodze sprzedaży galeryjnej (pozaaukcyjnej) DESA. W szczególności Karta Podarunkowa nie może zostać wykorzystana celem regulacji należności z tytułu nabycia Obiektów za pośrednictwem sklepu internetowego DESA HOME (www.desahome.pl), ani celem regulacji należności z tytułu umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.
9. Użytkownik ma prawo do sprawdzenia aktualnego stanu środków zapisanych na Karcie Podarunkowej. Celem uzyskania takiej informacji Użytkownik powinien zgłosić się do BOK i udostępnić fizyczny egzemplarz karty pracownikowi BOK, w godzinach działania BOK.
IV. Okres ważności i utrata Karty Podarunkowej
1. Karta Podarunkowa posiada okres ważności, po którego upływie nie może zostać wykorzystana.
2. Okres ważności Karty Podarunkowej wynosi każdorazowo 24 miesiące od dnia nabycia Karty Podarunkowej. Okres ważności rozpoczyna się w chwili nabycia Karty Podarunkowej przez Nabywcę. Karta Podarunkowa nie wymaga dodatkowej Aktywacji.
3. Okres ważności Karty Podarunkowej ulega przedłużeniu o kolejne 24 miesiące, jeśli przed zakończeniem bieżącego okresu ważności danej Karty Podarunkowej Użytkownik dokona na nią dopłaty o której mowa w ust. II pkt 6 Regulaminu, o ile dopłata taka wyniesie kwotę nie mniejszą niż 1.000 zł.
4. Karta Podarunkowa po upływie okresu jej ważności, przestaje być aktywna i nie uprawnia do dokonywania dalszych płatności. W przypadku, gdy pomimo upływu okresu ważności Karty Podarunkowej pozostaną na niej zapisane niewykorzystane środki, to środki te nie podlegają zwrotowi i nie mogą być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń Użytkownika ani Nabywcy.
5. DESA ma prawo odmówić realizacji płatności Kartą Podarunkową w przypadku braku środków zapisanych na Karcie Podarunkowej, upływu okresu ważności Karty Podarunkowej, a także przejściowych technicznych problemów uniemożliwiających realizację płatności Kartą Podarunkową (np. braku odczytu Karty Podarunkowej na skutek uszkodzenia jej nośnika).
6. Użytkownik jest odpowiedzialny za poprawne użycie i bezpieczeństwo Karty Podarunkowej. DESA nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone bądź których nośnik, po przekazaniu Użytkownikowi, został uszkodzony lub zniszczony z przyczyn innych niż leżące po stronie DESA. W przypadku utraty (w tym również kradzieży), uszkodzenia lub zniszczenia Karty Podarunkowej, o których mowa powyżej Karta podarunkowa nie podlega odtworzeniu.

7. W przypadku udokumentowanego zniszczenia, utraty lub uszkodzenia Karty Podarunkowej, za zgodą DESA, możliwe jest otrzymanie nowej Karty Podarunkowej, na której zapisane zostaną środki pozostające na uszkodzonej, utraconej lub zniszczonej Karcie Podarunkowej. Zniszczona, utracona lub uszkodzona Karta Podarunkowa zostanie dezaktywowana i nie będzie możliwe dokonanie żadnych rozliczeń za jej pomocą. Odtworzona Karta Podarunkowa zachowuje okres ważności ustalony dla poprzedniej Karty Podarunkowej. Przeprowadzenie opisywanych czynności możliwe jest jedynie na wniosek Nabywcy.
8. DESA nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie Karty Podarunkowej wydanej Nabywcy, chyba że uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie wynika z uszkodzenia Karty Podarunkowej istniejącego w chwili jej wydania Nabywcy lub z działania DESA.
V. Zwrot środków
1. W przypadku skutecznej i uznanej przez DESA reklamacji względem zakupionego obiektu lub skutecznego i uznanego przez DESA odstąpienia od umowy lub innego zdarzenia prawnego pociągającego za sobą obowiązek zwrotu przez DESA świadczenia pieniężnego, którego spełnienie zostało dokonane z użyciem użycia Karty Podarunkowej, kwota, którą uregulowano za pomocą Karty Podarunkowej, zostanie zwrócona wyłącznie w drodze podwyższenia środków zapisanych na Karcie Podarunkowej Użytkownika, do wysokości wartości środków jakich użyto za jej pomocą przy spełnieniu wskazanego świadczenia.
2. Jeśli Karta Podarunkowa o której mowa w pkt. 1 powyżej straciła ważność lub została utracona przez Użytkownika, DESA może dokonać zwrotu, o którym mowa w pkt. 1 poprzez wydanie nowej Karty Podarunkowej i zapisaniem na niej środków w wysokości odpowiadającej takiemu zwrotowi, przy czym DESA zastrzega możliwość skrócenia okresu ważności nowej Karty Podarunkowej, o okres upływający pomiędzy nabyciem a wykorzystaniem pierwotnej Karty Podarunkowej.
VI. Postanowienia końcowe i ochrona danych osobowych
1. DESA nie umożliwia Nabywcy ani Użytkownikowi Karty Podarunkowej zgłoszenia zastrzeżenia ani zablokowania
Karty Podarunkowej, z zastrzeżeniem ust. IV pkt 7.
2. Karty Podarunkowe zakupione lub otrzymane od DESA nie podlegają zwrotowi ani wymianie, a odstąpienie, rozwiązanie ani wypowiedzenie umowy zakupu Karty Podarunkowej nie jest dopuszczalne, za wyjątkiem przypadków gdy wymagają tego powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Po upływie okresu ważności Karty Podarunkowej środki, które pozostają na niej zapisane nie upoważniają do dokonania transakcji ani nie podlegają zwrotowi.
4. Wszelkie reklamacje dotyczące Kart Podarunkowych rozpatrywane są przez DESA w terminie 14 dni od dnia złożenia. Złożenie reklamacji możliwe jest w BOK, a także w każdy inny dopuszczalny prawem sposób.
5. Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. DESA jest uprawniona do zmiany postanowień Regulaminu w dowolnym czasie, w zakresie w jakim umożliwiają to obowiązujące przepisy prawa. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie udostępniona na stronie internetowej DESA wraz z zaktualizowaną treścią Regulaminu. Jeśli będzie to możliwe, informacja o zmianie Regulaminu zostanie również skierowana do Nabywcy lub Użytkownika karty, w drodze wiadomości e-mail lub w inny sposób umożliwiający Nabywcy lub Użytkownikowi zapoznanie się ze zmianami.
6. Administratorem danych osobowych Klientów i Nabywców oraz innych danych osobowych uzyskanych w związku ze świadczeniem usług lub zawieraniem umów przez DESA jest DESA. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych przez DESA uregulowane są w Polityce Prywatności DESA, dostępnej na stronie internetowej: https://desa.pl/pl/regulaminy/rodo/.