Sztuka Współczesna: "Black and White" (wyniki)
4 czerwca 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 170 000 zł
Numer obiektu na aukcji
224

Cena wylicytowana: 170 000 zł

akryl/płótno, 112 x 108 cm
sygnowany, datowany i opisany na blejtramie na odwrociu: '1964 9333 65 E.MIECZKOWSKI ISO-ROUNDS #3 | ED.MIECZKOWSKI'
ID: 70414
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Pochodzenie
  • D. Wigmore Fine Art, Inc. Gallery, Nowy Jork
  • Lew Allens Gallery, Santa Fe
  • kolekcja instytucjonalna, Warszawa
Wystawiany
  • Ed Mieczkowski: The Aesthetics of Geometry, Lew Allens Galleries, Santa Fe, 27.02-29.03.2015
Więcej informacji
Od samego początku byliśmy bardzo świadomi bycia w opozycji do tego, co działo się wówczas w świecie sztuki, w szczególności do ekspresjonizmu abstrakcyjnego. Odrzuciliśmy kult indywidualnego i emocjonalnego ekspresjonizmu. Zwykliśmy mawiać, że chcemy poezji w naszym życiu i porządku w naszej pracy. Geometryczne formy były ważnym aspektem w drodze do celu, do którego zmierzaliśmy. Są one łatwo identyfikowalne i mogą być powtarzalne w celu tworzenia struktur, siatek i seryjnych porządków. Oferowały nam klarowność formy. Więc na samym początku zgodziliśmy się używać w naszej pracy form geometrycznych i precyzyjnych krawędzi". - ED (EDWIN) MIECZKOWSKI W 1960 Edwin wraz z artystami z Cleveland, z którymi był związany, założył artystyczny kolektyw pod nazwą "Anonima Group". Twórcy sprzeciwiali się skrajnemu konsumeryzmowi oraz dostosowywaniu się artystów i ich sztuki do potrzeb widza. Celem ich twórczości było precyzyjne śledzenie naukowych fenomenów oraz psychologii percepcji optycznej. Pięć lat później, w 1965 w Nowym Jorku odbyła się w MoMA przełomowa wystawa "The Responsive Eye", która miała kluczowe znaczenie dla najbardziej awangardowego nurtu sztuki tamtych lat - op-artu. W tej wystawie brał udział również Mieczkowski. Prace członków grupy Anonima były tworzone według przyjętych przez nich zasad, co zaznaczał Mieczkowski, dodając do tytułów swoich dzieł słowo "ISO", będące skrótem od International Organization for Standardization - Międzynarodowej Organizacji Standaryzacji. Trzej młodzi malarze: Edwin Mieczkowski, Francis Hewitt i Ernst Benkert tworzyli prace utrzymane w duchu monochromatycznej awangardy geometrycznej, wykorzystując różnorodne odcienie trzech kolorów: czerni, szarości i bieli. Prezentowana praca doskonale oddaje charakterystyczne założenia kolektywu artystycznego, którego twórczość była odpowiedzią na fenomeny naukowe oraz założenia psychologii percepcji optycznej. Budowanie kompozycji płótna na trzech neutralnych kolorach, równomierne rozmieszczenie płaszczyzn i dzielenie ich siatką równoległych linii tworzy wyjątkową całość, opierającą się na wizjonerskich założeniach grupy. Celem grupy była indywidualna ekspresja w ramach wcześniej ustalonych w grupie zasad, jakim podlegać miała tworzona sztuka. Działalności malarskiej towarzyszyła także aktywność pisarska w postaci programów, projektów i manifestów. W swoim oświadczeniu pisali: "Anonima nie oznacza anonimowości wewnątrz grupy. Przeciwnie, oznacza uznanie indywidualnych różnic (wynikających zarówno z temperamentów, jak i z ideologii) wśród swoich członków. Z tej zasady wynika jednocześnie podstawa dla programu grupowej współpracy oraz możność wykorzystania owych indywidualnych różnic dla szerszych celów bez pozbawiania ich siły. (…) ‘Problem uzgodnionych ograniczeń’ grupy Anonima oparty jest na wynikach badań psychologii percepcji wizualnej i ich zastosowaniach w stabilnych realizacjach dwuwymiarowych. Grupa działająca jako zespół bada jednocześnie jeden aspekt doświadczenia wizualnego. Grupa nakreśliła sobie czteroletni plan produkcji cyklu - niekoniecznie zamkniętego - dwuwymiarowych sprawdzianów rezultatów tych badań. Plan koncentruje się kolejno na pewnych określonych znamionach struktur wizualnych: będą to sprawdzalne, dwuwymiarowe i monokularne bodźce doświadczenia w domniemaniu trójwymiarowego, wyliczone (i przeznaczone do zbadania) w kolejności ich psychologicznie potwierdzonej ważności i rzetelności. (...) Indywidualnym artystom pracującym jako grupa plan czteroletni pozwoli na wytrwałe osiąganie celów. Uwolni artystów od struktury narzucanej przez świat sztuki, zastępując ją strukturą zbudowaną przez nich samych" (Dostęp na: www.anonimagroup.org). Grupa działała do 1971.