Sztuka Współczesna: "Black and White" (wyniki)
4 czerwca 2019 godz. 19:00

Stanisław Dróżdż (1939 Sławków - 2009 Wrocław)
Białe-czarne z cyklu "Pojęciokształty", 1970 r.
Cena wylicytowana: 30 000 zł
Numer obiektu na aukcji
203
Stanisław Dróżdż (1939 Sławków - 2009 Wrocław)
Białe-czarne z cyklu "Pojęciokształty", 1970 r.

Cena wylicytowana: 30 000 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa, vintage print/papier barytowy, 64 x 59,5 cm
ID: 70711
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
"Pojęciokształty są merytoryczno-formalnymi, samoanalizującymi kodyfikatorami rzeczywistości, integrującymi naukę i sztukę, poezję i plastykę". - STANISŁAW DROŻDŻ Artysta zaczął tworzyć "Pojęciokształty" w 1967 roku. Swojej artystycznej wizji pozostał wierny przez ponad 40 lat. Twórczość Stanisława Drożdża funkcjonuje w dziedzinie sztuki i jest zaliczana do konceptualizmu. Jednak sam autor uważał się za poetę. Zajmował się poezją konkretną. Kierunkiem artystycznym, który pojawił się w 1953 roku na Zachodzie. To poezja wizualna, charakteryzująca się tym, że poematy mają postać kompozycji wizualnych, zbudowanych z układów liter i znaków typograficznych, niepodporządkowanych żadnym związkom semantycznym czy syntaktycznym. Drożdż mówił, iż "(...) poezja konkretna polega na wyizolowaniu, zautonomizowaniu słowa. Wyizolowaniu go z kontekstu językowego, wyizolowaniu go także z kontekstu rzeczywistości pozajęzykowej, żeby słowo jak gdyby samo w sobie i dla siebie znaczyło. W poezji konkretnej forma jest zdeterminowana treścią, a treść formą. Poezja tradycyjna opisuje obraz. Poezja konkretna pisze obrazem" (Ewa Gorządek, Stanisław Drożdż, culture.pl, grudzień 2004/listopad 2009).