Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna (wyniki)
1 października 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 4 500 zł
Numer obiektu na aukcji
20

Cena wylicytowana: 4 500 zł

monotypia/karton, 47,5 x 69 cm
ID: 73078
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
„Skąd czerpię inspirację? Chyba wszystko razem. Są takie małe olśnienia, które powinny być natychmiast realizowane. Dla mnie samego jest czasami zaskoczeniem, dlaczego tak. Jest tysiące zagadnień, które można sobie logicznie rozważać, ale jest to ograne, modne, a ja poszukuję czegoś, co modne nie będzie. Jest wiele znaków zapytania. Sam nie mogę powiedzieć, co się we mnie dzieje”. – JAN ZIEMSKI Twórczość Jana Ziemskiego związana jest z zagadnieniem kształtowania artystycznej materii, zwłaszcza malarskiej, artysta tworzył jednak również autonomiczne obiekty. Twórcy skupieni w Grupie Zamek, do której należał Ziemski, interesowali się zwłaszcza zagadnieniami, które nazywano wówczas „strukturalnymi”, to znaczy polegającymi na eksplorowaniu możliwości wykorzystania farby, płótna, ale też pozamalarskich materiałów (jak kamienie, metal czy różnego rodzaju odpady) oraz kształtowania nowocześnie pojętego obrazu lub artystycznego obiektu. Wydaje się, że medium monotypii, wśród technik graficznych, pozostaje tym, które najlepiej odpowiadało zainteresowaniom artystów Grupy Zamek, do których należał Ziemski. Monotypia to szczególna technika lokująca się na granicy malarstwa i grafiki. Płytę szklaną lub metalową pokrywa się w niej farbą, a następnie kompozycję przenosi się na papier przez odciśnięcie, co umożliwia zwykle powstanie tylko jednej odbitki. Ważną jej cechą jest swoboda malarskiego kształtowania formy, której nie ogranicza konieczność mechanicznego ingerowania w podłoże (rycia, cięcia i rzeźbienia), co charakteryzuje inne techniki. Dlatego też wydaje się, że to właśnie w medium monotypii Ziemski był w stanie osiągnąć efekty najbliżej odpowiadające jego malarstwu, w którym dużą rolę odgrywała odpowiednio kształtowana faktura, dająca wizualno-haptyczne efekty. W prezentowanej tutaj monotypii mamy do czynienia z zestawieniem dwóch faktur: czarnej plamy o stosunkowo gładkiej powierzchni, urozmaiconej śladami przypominającymi rozchlapaną farbę oraz faktury tła o ziarnistej strukturze. Tym samym artysta w medium grafiki zgłębiał problemy poruszane również w medium, w którym wypowiadał się częściej, to znaczy w malarstwie.