Grafika Artystyczna. Sztuka Dawna (wyniki)
3 marca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 1 900 zł
Numer obiektu na aukcji
27

Cena wylicytowana: 1 900 zł

drzeworyt barwny/papier, 24 x 29,5 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany ołówkiem p.d.: 'BGKrasnobębskaGardowska'
ID: 79733
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • Maria Rogoyska, Drzeworyty Bogny Krasnodębskiej-Gardowskiej, "Plastyka", R. IV (1938), nr 4, il. na s. 85