ART OUTLET - Sztuka Współczesna (wyniki)
4 lipca 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 6 500 zł
Numer obiektu na aukcji
40

Cena wylicytowana: 6 500 zł

olej/płótno naklejone na płytę, 30 x 30 cm
na odwrociu dedykacja: 'Panu Januszowi Jękotowi | na pamiątkę wzajemnego [nieczytelnie] | Kajetan | W-wa 20.III.1975 | obraz [nieczytelne] | płótno olej 1971'
ID: 69948
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
Malarstwo Kajetana Sosnowskiego posiada bez wątpienia walor ponadczasowości. Zagadnienia, które podejmował, nie straciły na swej aktualności dzięki obiektywnym podstawom, na których artysta oparł swoje malarstwo. W centrum jego zainteresowań był związek sztuki z dziedzinami nauk ścisłych takimi jak matematyka, chemia czy fizyka. Jak opisywała teoretyczne podwaliny sztuki Sosnowskiego Bożena Kowalska: „Sosnowski, poszukujący we wszystkim racjonalnego ziarna, z nauki czerpał inspiracje dla swojej sztuki i starał się ją oprzeć na tym, co najpewniejsze: fundamencie wiedzy. Nie znaczy to, by całkowicie negował rolę intuicji. Tym niemniej utrzymywał, że dzieło sztuki tylko wtedy jest prawdziwe, więc godne akceptacji, gdy da się jego sens, jego koncepcję, sposób budowy kompozycyjnej i zastosowanie w nim takiego a nie innego koloru uzasadnić logicznie, rozumowo” (Bożena Kowalska, Kajetan Sosnowski (1913-1987). W poszukiwaniu prawdy, Łódź 2013, s. 10). Warto zaznaczyć, że w latach 70. Sosnowski udoskonalił swój warsztat. W 1972 rozpoczął pracę nad cyklem obrazów chemicznych, które tworzył za pomocą chlorku kobaltu. Ten chemiczny związek ulega przebarwieniu w zależności od wilgotności powietrza, co tworzyło intrygujące efekty wizualne. Sosnowski był w tym okresie zafascynowany malarstwem ulegającym zmianom pod wpływem warunków zewnętrznych, czynników niezależnych od artysty oraz widza. Pracownia artysty, który w tym okresie przebywał na stypendium w Düsseldorfie, przypominała laboratorium fizyka, pełne probówek oraz odczynników. W tym samym roku, 1972, Sosnowski założył w Chełmie Lubelskim Galerię 72.