Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie Po 1989 (wyniki)
29 września 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 24 000 zł
Numer obiektu na aukcji
3

Cena wylicytowana: 24 000 zł

olej/płótno, 96 x 96 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'PAN | RDK | SPÓŁDZIELNIA | 2014 | oil/canvas | R.Szlaga'
ID: 88849
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • Radek Szlaga, Galeria LETO / Puritan, Warszawa 2014
Wystawiany
  • "Późna Polskość", CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa 31.03-06.08.2017
Więcej informacji
Odwrót od obowiązujących kanonów oraz malarska spontaniczność sprawiają, że twórczość Radka Szlagi można kojarzyć z neoekspresjonizmem stojącym niejako w opozycji do popularnych w rodzimej sztuce lat 70. i 80. założeń konceptualnych. Za potraktowanymi z pozoru niedbale spontanicznymi bazgrołami kryją się niezwykle rozważne gesty, gdzie każda konkretna plama barwna bądź naklejenie papierowego fragmentu jest rezultatem przemyślanej i świadomej decyzji autora. Te zlepione malarską materią urywki rzeczywistości są rozpoznawalne, ale tylko częściowo, tworząc tym samym dla odbiorcy niezwykle bogate pole do interpretacji. W tym pozornie pozbawionym logiki, chaotycznym świecie Szlagi nie sposób nie dostrzec pewnej grupy tematów, do których artysta stale powraca i kontynuuje w kolejnych cyklach. Należą do nich elementy społecznej krytyki, liczne wątki popkulturowe oraz potraktowane pastiszowo motywy graficzne. Szlaga nie stroni również od tematów związanych z tożsamością narodową, językiem oraz historią, za pomocą których dokonuje wnikliwej wizualizacji współczesności. W ciągu ostatnich lat Szlaga bowiem stał się wyjątkowo sprawnym i spostrzegawczym komentatorem rzeczywistości, który niezwykle żwawo i sprawnie reaguje na dziejące się na jego oczach przemiany, zarówno te kulturowe, jak i te o charakterze politycznym. Malarstwo Szlagi jawi się zatem jako dokumentacja pewnego procesu, gdzie przy pomocy powszechnie rozpoznawalnych i kojarzonych kategorii oraz znaków ujawnia niepokoje swoich czasów, zachowując przy tym swoiste zasady decorum. Szlaga nawiguje przez natłok obrazów i ikon zglobalizowanego świata, czerpiąc zeń fragmenty wybrane wedle tylko jemu znanych kryteriów. W efekcie uzyskujemy potraktowaną niezwykle ekspresyjnie osobistą panoramę współczesności, która mimo swojego enigmatycznego, zagadkowego charakteru wywołuje u odbiorcy intymne obserwacje oraz przywołuje wspomnienia. Na wskroś indywidualny, hipertekstowy język Radka Szlagi porusza i kwestionuje związki pomiędzy medium malarskim, w jego tradycyjnym ujęciu, a najnowszymi możliwościami, jakie niesie technologia cyfrowa. W ostatnich latach Szlaga stał się niejako narratorem opowieści o nowym pokoleniu ujawnionej na kanwie ruin starych podziałów, których artysta był naocznym świadkiem. Również w przypadku prezentowanej tu pracy zatytułowanej „Spółdzielnia” z 2014 Szlaga we właściwy dla siebie sposób sięga po atrybuty narodowej oraz społecznej identyfikacji stanowiących niejako punkt wyjścia do kreacji zupełnie nowych znaczeń, nierzadko dalekich od optymistycznej wizji przyszłości. Użyty przez Szlagę krój napisu „Spółdzielnia” przywodzi na myśl utrwalony w świadomości Polaków font „Solidarności” będący niejako konfrontacją przechowywanych przez pokolenia wyobrażeń o istocie polskości z takimi procesami jak chociażby wielowymiarowa rzeczywistość globalna. Prezentowana praca jest zatem głęboką diagnozą pokolenia określonego mianem późnej polskości, którego poczucie przynależności narodowej przypadło na czas określany przedrostkiem post, tj. postmodernizm, postindustrializm czy postkolonializm.